Våra fyra fokusområden

Efterfrågan på klimatsmart och hållbart byggande ökar hela tiden. Trä är ett av våra mest omtyckta och miljömässigt fördelaktiga byggmaterial, särskilt om det håller över lång tid. Svenska Träskyddsföreningens medlemmar erbjuder just detta. Vårt skyddade trä ger minimal påverkan på miljö och klimat. På så sätt bidrar vi till att bygga en hållbar framtid. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs inom fyra fokusområden med tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det innebär att vi ska vara klimatneutrala innan 2030, även inom ramen för vår egen industriella produktion.

Hållbara produkter

Våra produkter är gjorda för att hålla länge. En träprodukt som har tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem och märks med NTR har en teknisk livslängd på över 25 år beroende på användningsområde och underhåll. Den faktiska livslängden för skyddat trä kan också i många fall bli avsevärt längre. Sett ur ett livscykelperspektiv är skyddat trä det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden. Erfarenheten visar att den genomsnittliga livstidsförlängningen vid användning av skyddat trä är 3,8 gånger och det betyder att för att uppnå samma livslängd med obehandlat trä behöver samma sak byggas nästan fyra gånger i stället för en gång. Att använda skyddat trä i stället för obehandlat bidrar alltså till att färre träd behöver avverkas och i stället kan få stå kvar i skogen.

Koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

Livscykel

Mål 12:
Hållbar förvaltning & effektivt nyttjande av naturresurser

Mål 15:
Bevara, återställa och hållbart användande av skogar

Positiv prestanda hos behandlat trä

Mål 9:
Tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet

Mål 12:
Hållbar förvaltning & effektivt nyttjande av naturresurser

Goda arbetsvillkor

Skogsindustrin är en bransch som funnits i flera århundraden och som drivs framåt av innovation och cirkularitet. Svenska Träskyddsföreningens medlemmar bidrar till att förse hela Sverige med arbetstillfällen. Vi värnar särskilt om möjligheten att skapa lokala arbetstillfällen utanför storstäderna, där skogsnäringen oftare har avgörande betydelse. Utöver arbetstillfällen är skogs- och träföretag en viktig bärare av offentlig service och välfärdsutbud. De som arbetar i vår verksamhet ska göra det under säkra och goda arbetsförhållanden. Våra medlemmar erbjuder lokala arbetstillfällen i hela landet, med goda och jämställda arbetsvillkor och möjlighet till en full och produktiv sysselsättning. Träskyddsföreningen anordnar kurser i intern kvalitetskontroll och personlig skyddsutrustning för all personal. Grundkursen i Industriellt Träskydd sker i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

Arbetsvillkor i produktionen

Mål 8:
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Säker och resurseffektiv produktion

Våra produkter ska tillverkas och användas så att de belastar ekosystem, hälsa och klimat på minsta möjliga sätt. Målet är att tillhandahålla det miljö och klimatmässigt mest fördelaktiga byggnadsmaterialet på marknaden. De träskyddsmedel som används ska ge högsta möjliga beständighet samtidigt som de har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö. Vi ska verka för ständig utveckling av träskyddsmedel med allt mindre miljöpåverkan. Det gör vi genom att hela tiden använda oss av bästa tillgängliga teknik på marknaden. Vi tar produktionsansvar från nyproducerad, skyddad planka fram till rivning och avfallshantering genom att verka för hållbar produkthantering i hela livscykeln. Vi strävar efter att ständigt minska klimatpåverkan från vår elförbrukning och våra transporter, med målet att här ha netto noll utsläpp av koldioxid till 2030.

Koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

Säkert träskydd

Mål 6:
Minimera utsläpp av farliga kemikalier

Mål 9:
Miljövänlig teknik och industriprocesser samt innovation

Mål 12:
Uppnå en miljövänlig hantering av kemikalier

Klimat

Mål 12:
Hållbar förvaltning & effektivt nyttjande av naturresurser

Mål 13:
Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå (lobby)

Hållbart branschsamarbete

För att öka träets livslängd och därmed livscykel, måste rätt typ av trä användas på rätt plats. En viktig del av Svenska Träskyddsföreningens hållbarhetsarbete består därför i att sprida kunskap om hur skyddat trä ska användas vid byggnation. Vi arbetar för samverkan med många olika aktörer, varav byggsektorn och byggvaruhandeln är två av de viktigaste. Även arkitekter och kommunala stadsplanerare är viktiga målgrupper. Vi agerar även för samverkan med utbildningar inom arkitekt och byggsektor för att så tidigt som möjligt ge korrekt och tillförlitlig information om skyddade träprodukter och dess hållbarhet. Vi samverkar med forskningsinstitut och universitet för att bidra till innovation och utveckling av nya, alltmer hållbara träprodukter. Vi verkar även för att skyddade träprodukter ska produceras med trä från certifierat skogsbruk och enligt gällande miljökrav.

Koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

Kommunikation

Mål 11:
Hållbara städer

Samverkan

Mål 17:
Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Trovärdighet och utbildning

Mål 12:
Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Mål 13:
Öka kunskap om klimatförändring & klimatanpassning

Cancel