Hem » Träskyddsföreningen » Föreningen tycker

Föreningen tycker

Därför behövs träskydd

Träskyddsföreningens VD Fredrik Westin

När vi bygger med trä utomhus eller i utsatta konstruktioner så måste träprodukten som används skyddas från röta. Då är det lämpligt att använda ett träskyddsmedel eller en kemisk modifiering av träet. Även beständiga träslag kan vara ett alternativ i vissa fall, men det finns tyvärr ingen närproducerad skog som uppfyller de beständighetskrav som NTR-systemet ställer. Träprodukter som saknar NTR-märke lever inte upp till de ekonomiska kraven eller funktionen som du som användare har tätt att ställa. Även estetiska förväntningar kommer på skam när träprodukten åldras på ett oväntat och fult sätt. Det i särklass vanligaste och mest använda sättet att skydda träet mot röta och andra skadegörare är att använda impregnerat NTR-märkt virke.

Sverige är bra på säker kemikalieanvändning

Träskyddsmedel och impregnerat virke har genom åren fått kritik för att vara giftigt och miljöförstörande. Det har varit befogad kritik men faktum är att branschen har gjort avgörande framsteg de senaste decennierna. Moderna träskyddsmedel är i allra högsta grad miljöanpassade och samtidigt med bibehållen funktion mot röta och andra biologiska skadegörare. Medlen är numera fixerade inne i träfibern och endast en obetydlig mängd kan läcka ut under träproduktens livslängd. Med tiden kommer det att finnas kemiskt modifierade träprodukter med NTR-märkning, och dessa kommer troligen fortsättningsvis att vara dyrare men de fyller en efterfrågad nisch av marknaden.

Sverige och Norden är ledande

Sverige har spelat en betydande roll för utvecklingen inom träskyddsbranschen, i synnerhet inom miljö- och hållbarhetsområdet men också för utvecklingen inom träskydd. De träskyddsmedel som innehåller biocider är idag reglerade genom EUs Biocidförordning vilket garanterar att träskyddsmedlen är säkra att använda. I Sverige är Kemikalieinspektionen tillsynsmyndighet. När det gäller träskyddfunktion, beständighet och kvalitet, oberoende av vilken träskyddsbehandling eller metod som används är det Nordiska Träskyddsrådet som övervakar och utför kontroller samt tilldelar (eller återkallar) NTR-märkningsrätt för de tillverkare och de produkter som uppfyller NTRs krav.

Hållbart och beständigt!

Sett ur ett livscykelperspektiv är de samlade miljövinsterna större med att använda närproducerat beständighetsklassat virke som håller i 25-30 år, än träprodukter med kortare livslängd. Odokumenterade egenskaper eller importerade träslag är ofta ett dåligt och osäkert val som leder till problem efter ett antal år. Ett oskyddat trä måste dessutom bytas oftare även om du regelbundet underhållsmålar med träskyddsolja eller andra träskyddsmedel på plats.

Trä-plastkompositer beskrivs av vissa som bra produkter som håller länge och som är miljösmarta för att återvunnen plast används. Vi inom träskyddsbranschen menar att det är ett mycket tveksamt påstående med många faktafel som inte ska få stå oemotsagt. Varför ska man använda en produkt av plast med risk för spridning av mikroplaster och okända plastadditiv när det finns avsevärt bättre miljöalternativ i form av produkter från närproducerad svensk skog?

Att välja klimatsmart är emellertid verkligen inte alltid så lätt. Vi står ofta inför svåra val som ibland känns som att välja mellan ”pest eller kolera”. En växande skara miljömedvetna konsumenter vill undvika att använda impregnerat trä för att produkten upplevs som “giftig”. Jag tycker det är en högst överdriven oro. I själva verket är NTR-märkta produkter mycket säkra att använda och alternativen är ofta sämre och påverkar miljön avsevärt mer negativt. Trä vinner mark på en rad områden där plast, plåt, stål och betong idag, tyvärr av gammal vana, är det mest använda materialet. Trä är förnybart och så länge vi sköter våra skogar på rätt sätt har vi en outsinlig materialkälla genom att ny skog ständigt växer upp. Trä kommer från naturens eget kretslopp och där sol, vind och regn är de naturliga produktionsfaktorerna.

Fördel Sverige

Sverige är ett av de länder som har störst potential när det gäller framtidens byggnationer i trä. Svenska skogen växer så det knakar. Varje minut växer virke motsvarande byggstommarna till två femvåningshus. När träden växer så binds koldioxid och syre produceras. Träbyggande framstår som en mycket viktig kolsänka i samhällets ansträngningar att motverka växthuseffekten. Vår vision är att en allt större del av framtidens hus, bostäder, parker, broar eller rentav vindkraftverk kommer att byggas i trä eftersom det är det mest klimatsmarta alternativet.

Jobben

Skogen är bokstavligt talat vårt gröna guld. Och skogsnäringen har avgörande betydande för hela Sverige, men i fem län är skogen avgörande. Det är Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Här sysselsätter skog och skogsindustri ungefär en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen och skogs- och träföretag är en viktig bärare av offentlig service och välfärdsutbud.

Totalt ger skogen arbete åt 55 000 personer i landet (utan att räkna med indirekt påverkade sysselsättningarna) och sågverksindustrin står för mer än 10 000 jobb, ofta i regionalpolitiskt känsliga delar av landet där arbetstillfällen verkligen behövs. Behovet av trä som råvara beräknas öka kraftigt framöver. Svenska Träskyddsföreningen ser ljust på framtiden. Behovet av beständighetsklassat virke fortsätter att öka.

Beständighetsklassat svenskt virke som är NTR-märkt har ett gott renommé i vår omvärld och Träskyddsföreningens medlemmar exporterar nära häften av sin produktion. Exporten är viktig för Träskyddsföreningen, för jobb i hela landet och för att hela Sverige ska utvecklas.

Vision

Träets betydelse inom byggsektorn kommer att öka betydligt under de närmaste åren. Detta som en följd av klimatdebatten och kraven på att begränsa koldioxidutsläppen. Och vi måste samtidigt minska användningen av byggprodukter från ändliga råvarubaser. Träskyddsbranschen är en självklar del av lösningen och vi vill medverka till framtidens hållbara samhällsbygge. Beständighetsklassade trävaror är idag det självklara valet för byggande i utsatta miljöer.

Vi vill under de närmaste åren under 2020-talet bjuda in beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå till en gemensam framtidsresa i jakten på att utveckla hållbara bebyggda miljöer i våra städer. Framtidens stadskärnor, bostadsområden och torgmiljöer ska byggas med klimatsmart arkitektur i förnybara träprodukter. Låt oss senare gemensamt kunna säga att vi lämnade stål- och betongbyggandet kvar i 1900-talet.

Cancel