Branschhistorik

1941 bildades den Svenska Träimpregneringsföreningen, vilket kan sägas vara starten på Svenska Träskyddsföreningen. Den starka fokuseringen på vetenskap, kvalité och miljö tog sin början då Nordiska Träskyddsrådet bildades 1969.

Denna sida ger en historisk exposé över ett antal slumpmässigt utvalda milstolpar från träskyddsbranschens utveckling i Sverige och Norden. Den publicerades och föredrogs i valda delar på Träskyddsdagarna 2019 i samband med att Nordiska Träskyddsrådets 50-årsdag högtidlighölls.

 

 

Före vår tidräkning

I Bibeln (1 Mos. 6:14) befaller Gud Noa ”Så gör dig nu en ark av goferträ och inred arken med kamrar och bestryk den med jordbeck innan och utan”. Detta jordbeck var asfalt som sipprade upp ur jorden och kan visa på att trä skyddsbehandlades redan vid denna tid.

 

1800-tal

1858

Kungliga Järnvägsstyrelsen börjar impregnera slipers. Försök att impregnera med den så kallade Boucherie-metoden och kopparvitrol i Älgarås och Töreboda. Dessa upphörde 1878.

1858

Boucheriemetoden innebär att obarkade stockar genom slangar i rotändan tillförs träskyddsmedel (kopparsulfatlösning). Då tanken är placerad 10-12 meter högre än stockarna pressas träskyddsmedlet in i stocken. Efter ca 5-15 dagar är impregneringen klar och detta syns genom att det droppar vätska från toppändan och från kvistar. Nästa moment är att barka stockarna.

1859

Kungliga Telegrafverket påbörjar impregnering av stolpar med samma metod, Boucheriemetoden.

1899

I Collstrop, Danmark etablerades ett impregneringsverk. Verksamheten finns inte längre kvar.

1899

Första industriella impregneringen i privat regi inleds. Större produktion av stolpar och sliprar igångsattes när Slipersaktiebolaget bildades.

 

1900- 1920-tal

1900

Statens Järnvägar införskaffar ett transportabelt impregneringsverk från Tyskland och året därpå började man tryckimpregnera med kreosotolja.

1919

Norsk Impregneringskompani AS bildas. Bolaget finns inte längre kvar.

1924

Svenska Träimpregnerings AB anlades i Ludvika och är det andra privatägda impregneringsverket.

1930-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Den provokativa hypotesen om att industrin släpper ut koldioxid som förändrar klimatet fördes fram
 • Termen växthuseffekten definieras 1937 i Wisconsin
 • DDT syntetiserades i Schweiz

Händelser på Träskyddsområdet

1937

Statens Vattenfallsverk anlade en anläggning för impregnering av stolpar.

1932

Fram till nu har Kreosotolja används för träskydd. I syfte att finna användning för de stora mängder arsenik som kom fram vid bearbetningen av malm började Bolidenbolaget med forskning inom träskydd. Forskningen ledde fram till BIS-saltet och fick stort marknadsgenomslag.

1935

Open Tank-impregnering introduceras. Metoden användes i Sverige mellan 1935 och 1954 och oftast impregnerades stolpar. Virket sänks ner i ett kar och ett tättslutande lock läggs på. Ånga leds in karet och efter 8-12 timmar är virket uppvärmt. Efter uppvärmningen leds kall impregneringslösning in i karet och på grund av nedkylningen uppstår ett undertryck som leder till att lösningen sugs in i träet. Denna delprocess tar cirka 30-35 timmar. BIS (Boliden ImpregneringsSalt) användes oftast vid denna metod.

1940-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Johnson & Johnson Credo 1943
 • FN bildades 1945
 • FN’s deklaration om mänskliga rättigheter antas 1948

Händelser på Träskyddsområdet

1940

Sveriges första anläggning för tryckimpregnering med saltmedel (Boliden BIS) uppfördes av Alvar Andersson i Östavall; övertogs sedermera av Medelpads Skogsägareförening.

1940

20 impregneringsanläggningar i drift. Mestadels slipers och telegrafstolpar men under 40-talet började man impregnera sågade trävaror även om detta skedde i liten skala.

1940

Marina provningar av impregnerat trä påbörjas av Bolidens Gruv AB vid Kristinebergs marinbiologiska station vid Gullmarsfjorden.

1941

Svenska Träimpregneringsföreningen bildas.

1941

Kommunikationsverkens Träskyddskommitté (”Träskyddskommittén”) bildas starten på svensk träskyddsforskning.

1941

Statens Skogsforskningsinstitut blev den viktigaste aktören på träskyddsforskningsområdet.

1943

Försöksfältet i Simlångsdalen utanför Halmstad etableras. Man testade både stavar och stolpar och en del av dessa stolpar står fortfarande kvar.

1950-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Smoggen i London leder till minst 4000 dödsfall 1952
 • Clean Air Act antas i Storbritannien 1956

Händelser på Träskyddsområdet

1950

Det finns 59 impregneringsanläggningar i drift.

1950

Sten T Henriksson vid Bolidenbolaget utvecklar den s k OPM-metoden för impregnering av gran. Ingen kommersiell succé i Sverige.

1950

Lahontorjuntayhdistys r.y. –  Finska Rötskyddsföreningen ry bildas.

1951

Danska Traemasteutvalge bildas.

1952

Norska Treimpregneringskomiteent bildas.

1952

Den första nordiska träskyddskonferensen i Stockholm på initiativ av Träskyddskommittén. Följdes av träskyddskonferenser under 50- och 60-talen.

1952

Träskyddsmedlen Boliden K33, det första CCA-medlet och KP Cuprinol, båda med civ ing Bror Häger som upphovsman, introduceras på marknaden. Båda dessa medel fick stor kommersiell betydelse.

1952

Produktionen av impregnerade sliprar och stolpar når sitt maximum.

1952

Docent Erik Rennerfelt vid Statens Skogsforskningsinstitut blev en portalfigur inom träskyddsforskningsområdet.

1955

Introduktion av 5T anläggningarna (Tryckt Trä Trotsar Tiden Tand). De utvecklades av uppfinnaren Ewald Arvidsson och såldes eller hyrdes ut av Anticimex. Detta möjliggjorde att mindre sågar och bygghandelsföretag kunde börja impregnera för eget behov. Anläggningarna var små och kunde endast impregnera några plankor i taget.

1957

Produktionen av impregnerade stolpar och slipers minskar då de ersätts i högre grad av jordkablar respektive betongslipers.

1960-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Präglas av uppvaknandet
 • Tyst vår av Rachel Carson 1962
 • Fokus på detaljer, t ex kvicksilver, fågeldöd och stinkande massafabriker
 • Naturvårdslagen 1964
 • Naturvårdsverket bildas 1967
 • Miljöskyddslagen, från 1969
 • Sveriges avfallskonvertering SAKAB 1969
 • EPA bildas i USA 1969

Händelser på Träskyddsområdet

1960

Regelbundna möten på sk. Forskarmöten i Norden hålls under 60-talet.

1962

Antalet impregneringsanläggningar (T5 och liknande) växer kraftigt under perioden 1962 1969 med över 200 till 270 stycken, utan att den impregnerade volymen ökade nämnvärt till en början.

1962

Hemställan från representanter inom träforskningen i Norden till Nordiska Rådet om att samarbete på träskyddsområdet.

1967

228 impregneringsanläggningar i drift och volymen av impregnerade sågade varor ökar kraftigt från mitten av 60-talet.

1968

Nordiska Rådet beslutar att rekommendera regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige att inrätta ett permanent samnordiskt organ för samarbete om träskyddsformning och för att bedriva upplysningsverksamhet. (Island valde då att stå utanför.)

1968

Rentokil Sverige startades i samband med att man förvärvade uthyrningsverksamheten av 5-T från Anticimex.

1969

Nordiska Träskyddsrådet, NTR grundas i samband med det 9:e Nordiska Träskyddsforskarmötet som hålls i Vasa den 9:e oktober 1969.

1969

Träimpregnering blir anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen.

1970-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Präglat av grovstädning
 • Fokus stora och tydliga utsläpp, mark/vatten, övergödning
 • Första Earth Day hålls i USA 1970
 • Nordiska ministerrådet bildades 1971
 • FN’s första miljökonferens i Stockholm 1972
 • Katharine Graham CEO på Washington Post 1972
 • Oljekris – ändliga resurser
 • Oljeutsläpp
 • BT Kemi

Händelser på Träskyddsområdet

1970

Statens Skogsindustrier ASSI uppför den första anläggningen för impregnering enligt den s k Royal-processen, vars upphovsman var Bror Häger

1972

Naturvårdsverket publicerar sina första rekommendationer avseende miljöskydd vid träimpregneringsverk

1973

Träskyddskommittén läggs ned

1974

Svenska Träskyddsinstitutet bildas (Jöran Jermer anställs)Finansieringen av Träskyddsinstitutet ordnades på det för tiden gängse sättet att finansiera branschforskningsinstitut, nämligen genom staten via Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) samt träskyddsindustrin genom en stiftelse, Stiftelsen Svensk Träskydd. Denna finansieringsmodell varade, med smärre förändringar, fram t o m halvårsskiftet 1994, då staten drog sig ur finansieringsansvaret. (Se vidare 1998)

1974

Den första s k vakuumimpregneringsanläggningen installerades vid Modulfönster i Traryd

1976

Träskyddsinstitutet anordnar den första Impregneringsmästarkursen

1977

Klorfenolbaserade medel förbjuds. Dessa var lösningsmedelsbaserade och introducerades på marknaden i mitten av 60-talet

1977

Standarden SIS 05 61 10 avseende klassindelning av impregnerat trä publiceras. Klassindelningen togs fram av NTR

1978

Kemiskt träskydd godtas för bärande konstruktioner i SBN 1975 utgåva 3

1978

Statens Provningsanstalt SP blir ansvarigt kontrollorgan för tillverkningskontroll av impregnerat trä

1979

De första svenska företagen, Västkuststugan och Suntetorps Impregneringsverk ansluts till tillverkningskontroll för impregnering till träskyddsklass B respektive A enligt SIS 05 61 10

1979

The International Research Group on Wood Preservation (IRG) flyttar sitt sekretariat från Storbritannien till SverigePerioden ca 1970-2000 var från träskyddsforskningssynpunkt mycket intensiv och produktiv, framför allt genom att SLUs avdelning för virkeslära under denna period, förutom flera uppdrag för Träskyddsinstitutet, dessutom hade egna forskningsmedel och en synnerligen kompetent grupp av forskare.

1980-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Präglat av forskning och djup, hur-frågor
 • Fokus på naturvård, försurning och ozonlagret
 • Kärnkraftsomröstning 1980
 • Ozonhålet upptäcktes 1985
 • Tjernobyl 1986
 • Brundtlandkommissionen satte begreppet Hållbar utveckling på kartan 1987
 • Miljömärkningarna började komma
 • Sverige fick sin första miljöminister samt Miljöpartiet in i riksdagen

Händelser på Träskyddsområdet

1980

NTR etableras som nordiskt godkännandeorgan för träskyddsmedel avseende deras effektivitet.

1980

Jöran Jermer utses till chef för Träskyddsinstitutet.

1980

Legendariske Ingvar ”Torparn” Johansson tar över ansvaret för SPs tillverkningskontroll av impregnerat trä, ett uppdrag han har till sin pensionering 2013.

1980

243 impregneringsanläggningar i drift.

1984

Träskyddshandbok publiceras.

1985

Rundvirke Poles AB bildas genom en fusion av Slipersaktiebolaget (grundat 1899), namnändrat till Suecia och Svenska Träimpregnerings AB (grundat 1924).

1988

Arbetet med att utarbeta en europeisk standard för träskyddsbehandlat trä påbörjas inom CEN – Jöran Jermer blir ordförande i arbetsgruppen.

1989

Träskyddsklass AB införs i de nordiska standarderna för impregnerat trä, även benämnd INSTA 140.

1989

Fältprovningsmetoden med stavar i mark EN 252 publiceras efter nordiskt initiativ i CEN.

1989

Jöran Jermer efterträder Ron Cockcroft som IRGs generalsekreterare, en post som han innehar till 2017.

1990-talet

Händelser på Miljöområdet

 • Präglat av verkstad, nu började det hända saker
 • Fokus på de bredare perspektiven, företagen började arbeta med miljöfrågorna, nu kom Agenda 21 och man började prata om såväl producentansvar som sektoransvar
 • Globaliseringen slog igenom
 • I Sverige antas en kolskatt 1991
 • Rio-konferensen 1992
 • Kyoto-avtalet 1997
 • Nike bidrar aktivt till bildandet av Fair Labor Association 1998
 • 1999 antogs de 15 miljökvalitetsmålen av en enad riksdag

Händelser på Träskyddsområdet

1990

Kemikalieinspektionens föreskrifter för impregnerat trä KIFS 1990:10 publiceras. Restriktioner mot CCA medel.

1990

Svenska Träskyddsföreningen blir ny industriell huvudman för Träskyddsinstitutet.

1992

Provningsmetoden för trä i havsvatten EN 275 publiceras efter nordiskt initiativ i CEN.

1994

Jöran Jermer slutar sin anställning på Träskyddsinstitutet och börja på SP.

1994

SP håller sin första temadag Träskydd – en ny tradition har inletts.

1995

Staten drar sig ur finansieringen av Träskyddsinstitutet. Staten hade redan under några år tidigare successivt minskat på sitt engagemang, och i samband med att staten drog sig ur finansieringen av Träskyddsinstitutet tog branschföreningen Svenska Träskyddsföreningen över det finansiella ansvaret för institutet.  Föreningen beslutade också att fr o m 1995 samordna Förening och Institut i en organisation med ett kansli, kompletterat med träimpregneringskompetens. Detta innebar i praktiken att Träskyddsinstitutet fortsättningsvis endast kom att existera som namn och att Föreningens verksamhet huvudsakligen kom att orienteras mot marknadsföringsaktiviteter åt träimpregneringsindustrin. Föreningen fortsatte emellertid med att stödja forskning på träskyddsområdet, om än i begränsad omfattning.

Föreningen, som fram till 1995 inte haft några resurser att bedriva någon marknadsföring över huvud taget, fick genom att man tog över industrins tidigare finansieringsmodell för institutet betydligt ökade förutsättningar att bedriva marknadsföring och information.

1995

Den europeiska standarden EN 351 för träskyddsbehandlat trä publiceras.

1996

SP etablerar ett försöksfält i Borås och blir en viktig aktör såväl beträffande provning som forskning på träskyddsområdet.

1995

KemI förbjuder tennorganiska träskyddsmedel.

1995

Konsolideringen av impregneringsindustrin inleds under detta decennium och antalet anläggningar minskar successivt.

1995

Från mitten av 1990-talet införs nya koppar-baserade träskyddsmedel på marknaden som en konsekvens av restriktionerna mot CCA.

1997

Förändring av NTRs organisation genomförs som en följd av att den nordiska träskyddsindustrins branschorganisationer tog över ansvar för styrning och finansiering av NTR. ”Rådet” blev ”Styrelse” och generalförsamlingen blev det högsta beslutande organet.

1998

Nordiska träskyddsklasser, NTRs godkännandesystem för träskyddsmedel och regelverket för tillverkningskontrollen anpassas till de europeiska standarderna EN 351 och EN 599 och första utgåvorna av NTR Dokument nr 1, 2 och 3 publiceras.

2000-2009

Händelser på Miljöområdet

 • Präglat av action
 • Fokus på klimatfrågan, utsläppsrätter och hotade arter
 • Global compact lanseras 2000
 • An inconvenient truth av Al Gore visades för första gången 2006
 • Stern-rapporten publicerades hösten 2006
 • Begreppet Planetary Boundaries lanserades 2009
 • Nu började även CSR-frågorna komma upp

Händelser på Träskyddsområdet

2001

Naturvårdsverkets föreskrift 2001:6 om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering publiceras.

2001

Tommy Karlsson väljs till President för WEI. Nordens första och ett begynnande större inflytande över den Europeiska Träskyddbranschen.

2002

NTR utarbetar NTR Miljöpolicy och Miljömål.

2003

NTRs återvinningsseminarium med stort antal deltagare från Norden.

2004

CCA-medel får ej längre användas i Sverige.

2004

Produktionen av impregnerat trä i Sverige passerar 1 milj m3.

2004

SP tar över Trätek – kompetensen på träskyddsområdet stärks.

2008

Jämförande provning och samordning av kemiska analyser mellan analyslaboratorierna i Norden.

2010-tal

Händelser på Miljöområdet

 • Präglas av mer helhetssyn
 • Fokus på cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ekosystemtjänster, plast och mikroskräp
 • Parisavtalet undertecknades 2015
 • USA lämnar Paris-avtalet 2017
 • FN beslutar om 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030
 • Sociala frågor växer
 • Vi börjar prata om att skapa värde

Händelser på Träskyddsområdet

2010

Två stora forskningsprojekt WoodExter och WoodBuild  – koordinerade av SP – resulterar i ny kunskap och metodik för beräkning av en träkonstruktions förväntade livslängd. Lunds Tekniska Högskola spelade en viktig roll i detta arbete.

2011

NTR-Gran och NTR GW öppnar marknaden för kvalitetskontrollerade produkter av gran.

2012

Biocidförordningen, Biocidal Product Regulation, BPR Beslutas i EU Regulation No 528/2012.

2012

Samordning av kontrollorganens provning för kontroll av inträngning och bruk av kärn- och kopparreagens.

2013

Formella EU-krav på tillämpning av ”Best Available Technique” (BAT) ska även gälla träimpregneringsindustrin, och arbetet med att utarbeta ett ”krav-dokument” påbörjas. Naturvårdsverket är svensk representant och Träskyddsföreningen bidrar med inspel genom en referensgrupp.

2013

Organowood – en träskyddsprodukt basepowerad på kiselkemi introduceras på marknaden – omfamnas av framför allt offentliga sektorn, men träskyddsexpertis kritisk beträffande effektiviteten.

2013

Torparn går i pension.

2014

Första Workshop för kontrollorgan för kunskapsutbyte och harmonisering av kontroll.

2017

Mats Westin efterträder Jöran Jermer som IRGs generalsekreterare.

2017

Revision av NTR-dokument. Nya metoder accepteras. Modifierat trä, Kärnved.

2017

NTR Databasen för samordning av statistik och kontrolldata, efter ett par års utveckling och introduktion till samtliga länder i NTR.

2015

Tillverkningskontrollen av impregnerat trä konkurrensutsätts. Förutom SP kommer ett finskt kontrollorgan, Finotrol, in på marknaden i Sverige.

2019

BAT-BREF publiceras i slutlig form. Förväntas leda till en mer likvärdiga krav på produktionsanläggningar i hela EU och rättvisare konkurrenssituation. Svenska företag är väl rustade för införandet.

2019

Mikael Westin tillträder som President i WEI.

Cancel