Hem » Träskyddsföreningen » Träskyddsbranschen

Träskyddsbranschen

Träförädling är en viktig del av Svensk trävaruindustri. Vårt land har en lång tradition i att beständighetsförädla virke till nytta för samhället, industrin och medborgarna. Utvecklingen påbörjades under senare delen av 1800-talet och det har varit en periodvis dramatisk utveckling som har präglats av kunskapsutveckling, forskning och miljöanpassning. Utvecklingen har gått från ineffektiva och miljöfarliga medel till dagens säkra träskyddsmedel som har en mycket liten miljörisk och är oftast mycket bättre än alternativa material som tex, betong, stål och plast om man tar hänsyn till hela livscykeln.

Beständighetsförädlat virke med tryckimpregnering har en mycket god beständighet mot röta och skadedjur och i extrem exponering som i kontakt med mark eller vatten av storleksordningen 30 år eller mer vilket är bevisat genom fältprovningar och praktiska erfarenheter.

Nuläget

Impregnerat trä används där man inte på konstruktionsteknisk väg kan skydda träet från fukt och garantera träets beständighet mot rötsvampar eller insekter, exempelvis för bryggor, staket, pålar, stolpar, järnvägssliprar, trall, staketstolpar, trädgårdsmöbler, fönstersnickerier m m.

Under 2022 var ca 28 impregneringsanläggningar i drift i Sverige. Oftast används endast en typ av träskyddsmedel vid anläggningarna. Två anläggningar använder kreosot. Vakuum- tryckimpregnering är den teknik som används som industriell metod. Det träskyddsmedel som används idag är med ett mycket litet undantag vattenbaserade och aktivt ämne är kopparsalter. Se en lista över Träskyddsföreningens medlemmar.

Den totala produktionen av NTR klassat impregnerat trä i Sverige under 2021 var ca 1,5 miljoner kubikmeter varav 42 procent av den totala volymen exporteras. ca 13% av den svenska konsumtionen av trävaror av barrträd förädlas genom impregnering.

Den svenska Träskyddsbranschen är idag branschledande på beständighetsförädlade trävaror av hög kvalité som har mycket gott renommé i Europa och världen.

Framtiden

Utvecklingen mot cirkulära byggmaterial med mindre klimat- och miljöavtryck leder till en mycket stor fördel för närproducerade träprodukter. När trä ska användas på fler ställen och ersätta stål och betong kommer NTR-klassade träprodukter med dokumenterad beständighet vara nödvändigt och en del av lösningen på klimatutmaningarna vårt samhälle står inför.

Dessa grundläggande marknadsförutsättningar kommer att gynna träskyddsbranschen och träförädlingsföretag som producerar och följer NTR-systemet. Vi förväntar oss betydande ökad efterfrågan på NTR-märkt virke med betydande volymökningar. Byggsektorns omställning mot mer träbyggande har just börjat och några större volymökningar dröjer nog något eller några år.

Cancel