Medlemsmeny

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer

Följande beslut har fattats av avseende Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer.

Riktlinjerna har antagits av styrelserna i Svenska Träskyddsföreningen samt Svenska Träskyddsinstitutet samt dotterbolaget SvTF Service AB nedan STF.

Antagen av styrelserna 2020-12-03


STFs konkurrensrättsliga riktlinjer är tänkta att fungera som stöd och en handledning för STF och organisationens medlemmar.

För att säkerställa att all verksamhet inom STF sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler skall riktlinjerna uppmärksammas och följas såväl i den löpande verksamheten som vid möten och informationsutbyten med mera då STF medverkar.


Centrala utgångspunkter

 • STF och medlemsföretagen skall vara medvetna om att konkurrenters utbyte av företagsspecifik information som utgångspunkt kan strida mot konkurrensrätten
 • STF och medlemsföretagen skall känna sig fria att avbryta varje diskussion eller dokumentspridning som misstänks vara i strid med konkurrensrättsliga regler. Avbrott och/eller uttryck för oro skall tas upp såsom en punkt i eventuellt mötesprotokoll
 • STF och medlemsföretagen skall vara medvetna om att personliga anteckningar kan beslagtas och användas av Kommissionen och/eller nationell konkurrensmyndighet i en eventuell konkurrensutredning
 • STF och medlemsföretagen skall vara medvetna om att såväl STFs lokaler som medlemsföretagens kontor och chefers privata hem kan komma att besökas och genomsökas av Kommissionen och/eller nationell myndighet inom ramen för en konkurrensutredning
 • STF och medlemsföretagen skall vara medvetna om att överträdelse av konkurrensreglerna kan leda till att betydande konkurrensskadeavgift utdöms

Konkurrenter är som regel förbjudna att:

 • Överenskomma eller lämna rekommendationer eller slutsatser med syfte eller effekt att konkurrenter uppträder på ett koordinerat sätt i affärssammanhang (exempelvis enligt nedanstående punkter).
 • Samordna prissättning, produktion, beslut, strategier eller andra konkurrensmedel.
 • Fördela kunder eller områden sinsemellan.
 • Utbyta kommersiellt känslig företagsspecifik information.

Närmare om vad som får diskuteras konkurrenter emellan

Exempel på otillåtna ämnen:

 • Försäljnings- eller inköpspriser
 • Affärsvillkor
 • Marknadsandelar
 • Aktuell och förväntad produktion, tillverkning, försäljning eller order
 • Förväntat utbud
 • Aktuellt och förväntat produktionsutnyttjande
 • Marknads- eller produktplaner
 • Råvaror eller produktkomposition
 • Kunder eller anbud
 • Generell affärsstrategi
 • All annan information som skulle möjliggöra för ett företag att förutse konkurrenters framtida beteende på marknaden

Exempel på tillåtna ämnen:

 • Utbyta sammanställningar av historiska och avidentifierade fakta
 • Bedöma/värdera ekonomiska nyckelfaktorer som påverkar branschens struktur
 • Rapportera om teknologiska trender på centrala marknader/produktområden
 • Driva gemensamma projekt och uppfattningar rörande branschstandardisering eller näringspolitiska frågor
 • Arbetsmarknadsfrågor

Möteshantering

För att undvika otillåtna diskussioner på möten skall STF och/eller medlemsföretagen, se nedan förslag på text vid agenda respektive protokoll.

 • Beakta dessa riktlinjer vid varje styrelsemöte, bolagsstämma, möte rörande statistik- och marknadsundersökningar samt vid övriga möten där STF medverkar.
 • Undvika varje diskussion om de förbjudna ämnen som angivits ovan.
 • Närhelst det befinns nödvändigt bjuda in en jurist som är specialiserad på konkurrensrätt till möten.
 • Avbryta varje eventuellt otillåten diskussion eller dokumentdistribution.
 • Tillse att avbrottet och/eller uttrycket för oro har blivit infört i mötesprotokoll.

Använd tex den korta samanställningen “Påminnelse om konkurrensreglerna

Exempel på text att skriva som punkt i agendan

Erinran om STFs gällande konkurrensrättsliga riktlinjer

Exempel på text att skriva i protokoll

Ordföranden erinrade om förbjudna diskussionsämnen enligt gällande svensk och EU-rättslig konkurrensrätt

Nn gick igenom Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer innan mötet startades. Samtliga deltagare godkände och accepterade Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer.

Statistiska sammanställningar

Vid sammanställning av statistik av STF skall följande beaktas:

Historisk information

Utbyte av information som relaterar till känsliga områden kan vara tillåtet under förutsättning att den aktuella informationen relaterar till historiska marknadsvillkor och därför inte kan användas av ett bolag för att få insyn i dess konkurrenters kommande agerande.

Informationssammanställningar

Information skall sammanställas så att siffror för enskilda producenter inte framgår av sammanställningen. Huruvida informationen är sammanställd på ett lämpligt sätt beror bl. a. på antalet producenter som är aktiva på marknaden där informationsutbytet äger rum. Det är t.ex. viktigt att en producent inte skall kunna erhålla information om en konkurrents verksamhet genom att dra ifrån sina egna siffror från hopsamlad statistik.

Information bör vara offentlig

Publicering av en statistisk rapport gör inte utbytet av information tillåten. Kommissionen har dock tagit hänsyn till det faktum att resultaten av informationsutbyte gjorts offentliga (och därmed är tillgängliga, t.ex. då kunder och leverantörer kunnat ta del av leverantörsinformation) såsom en faktor som kan leda till slutsatsen att utbytet var tillåtet. Om informationen som använts i statistiken gjorts tillgänglig via offentliga kanaler, t.ex. officiella rapporter från tull- eller exportråd, är det lämpligt att i den statistiska rapporten redogöra för källan.

Oberoende

Företagsspecifik information skall enbart hanteras av STF utan insyn från något eller några medlemsföretag.

Cancel