Medlemsmeny

Stadgar

SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

STADGAR

Grundad 1941

 • Tidigare reviderade vid ordinarie föreningsstämman 2002-04-26, att träda i kraft 2002-04-27
 • Reviderade och antagna vid ordinarie föreningsstämman 2007-04-26, att träda i kraft 2007-04-27
 • Reviderade och antagna vid ordinarie föreningsstämman 2011-05-26, att träda i kraft 2011-05-27

§ 1 Firma

Föreningens namn är Svenska Träskyddsföreningen (nedan kallad Föreningen).

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att tillvarata den svenska träskyddsindustrins marknadsintressen samt därigenom främja branschens tidsenliga utveckling. Föreningen syftar därmed till att genom samverkan stärka träskyddsbranschens ställning i förhållande till andra icke- träbaserade material. Föreningen ska också följa den internationella utvecklingen inom träskyddsområdet samt svara för intressebevakning gentemot nationella och internationella myndigheter.

Föreningens serviceverksamhet handhas av ett särskilt servicebolag, Svenska Träskyddsföreningens Service Aktiebolag. Föreningen äger samtliga aktier i bolaget.

Svenska Träskyddsföreningen är huvudman för Svenska Träskyddsinstitutet.

§ 3 Medlemskap

Till medlem i Föreningen kan antas fysisk eller juridisk person verksam som producent av träskyddsbehandlat virke genom tryck- och/eller vakuumimpregnering inom träskyddsbranschen i Sverige. Sådan medlem ska uppfylla alla åtaganden som följer av Föreningens 20-åriga rötskyddsgaranti.

Till medlem kan även antas fysisk eller juridisk person i Sverige med uppenbart intresse för träimpregnering. Härutöver kan utländskt medelsleverantörsföretag, vilket är medlem i FLIT, antas som medlem i Föreningen.

Till associerade medlemmar kan antas användare, organisationer och myndigheter.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen, som äger bifalla eller avslå ansökan. Vid inträde i Föreningen binds medlem för de externa engagemang som Föreningen tagit ansvar för.

§ 4 Utträde/uteslutning

Medlemskap upphör vid det årsskifte som inträffar näst efter tre månader, sedan meddelande om utträde skriftligen lämnats till styrelsen.

Medlem, som trots anmaning inte betalar förfallna avgifter, bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt underlåter att följa inom Föreningen gällande föreskrifter eller fattade beslut eller i övrigt motverkar Föreningens syfte, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur Föreningen.

Sådant beslut träder i kraft en månad efter delgivningen av beslutet. Innan beslut om uteslutning av medlem fattas ska dock denne beredas tillfälle att framföra sina synpunkter i ärendet. Medlem, som utträder eller utesluts, äger inte rätt att återfå de avgifter eller bidrag som inbetalats till Föreningen och äger inte heller rätt att få någon del av Föreningens tillgångar.

§ 5 Avgifter

Avgifterna till Föreningen utgörs av dels medlemsavgift och dels serviceavgift. Avgifternas storlek fastställs av ordinarie eller extra Föreningsstämma.

Ordinarie Föreningsstämma äger besluta om ytterligare utdebitering om så erfordras.

Medlem har att erlägga avgift till Svenska Träskyddsföreningens servicebolag, SvTF Service Aktiebolag, enligt de grunder som detta bolag årligen fastställer.

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av lägst 8 högst 12 ledamöter, ordförande inräknad, och 8 suppleanter. Styrelsens sammansättning ska avspegla medlemskretsens struktur avseende företagsbild, geografiskt läge och verksamhet. Även associerade medlemmar ska kunna vara representerade i styrelsen.

Styrelsen väljs på ordinarie Föreningsstämma. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år, räknat från Föreningsstämma till Föreningsstämma. Av styrelsens ledamöter och suppleanter avgår dock första året hälften eller om antalet är ojämnt, det antal som är under hälften efter lottning. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att:

 • Förbereda alla ärenden till Föreningsstämma och sammankalla sådan stämma;
 • Verkställa av Föreningsstämma fattade beslut;
 • Övervaka att Föreningens stadgar och alla av stämma eller styrelse fattade beslut eller antagna bestämmelser noga efterlevs;
 • Anställa erforderlig personal i den mån styrelsen anser behov därav föreligger;
 • Senast under december månad för påföljande budgetår fastställa budget för Föreningens verksamhet;
 • Årligen före utgången av mars månad avge redogörelse för Föreningens verksamhet under sistförflutna budgetår;
 • Behandla frågor rörande överträdelse av gällande stadgar och bestämmelser;
 • Utfärda arbetsordning och de övriga föreskrifterna som erfordras för att reglera Föreningens verksamhet vid sidan av vad som framgår av dessa stadgar;
 • Utse ledamöter att representera Föreningens i olika organ; I övrigt vidta de åtgärder som enligt dessa stadgar eller eljest bör ankomma på styrelsen.

§ 8 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst fyra ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, vilka i avskrift ska tillställas samtliga ledamöter och suppleanter.

§ 9 Utskott

Styrelsen äger rätt att tillsätta utskott för olika ärenden eller områden.

Ledamöterna utses av styrelsen för en tid av ett år. Utskotten, som rapporterar till styrelsen, föreslår sin arbetsordning och sina aktiviteter inom sina intresseområden. Arbetsordning fastställs av styrelsen. Vid utskottens sammanträden förs protokoll, vilka ska tillställas styrelseledamöter och suppleanter.

§ 10 Valnämnd

Ordinarie Föreningsstämma ska utse en valnämnd med uppgift att förbereda de val, som ska företas av stämma eller som eljest är av väsentlig betydelse. Nämnden ska bestå av tre ledamöter.

§ 11 Verkställande direktören

Verkställande direktören leder Föreningens arbete. VD är föredragande inför styrelsen och verkställer Styrelsens och Föreningsstämmans beslut.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av ordförande och verkställande direktören var för sig, av styrelsen, samt av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen bemyndigar därtill.

§ 13 Ekonomi

Föreningens budgetår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Bokslut över Föreningens verksamhet ska för varje budgetår upprättas och överlämnas till revision före utgången av påföljande mars månad.

§ 14 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie stämma för tiden intill nästa års ordinarie stämma två revisorer och två revisorssuppleanter. En av vardera ska vara auktoriserad. Av revisionsberättelsen för sistlidna budgetår ska ett exemplar före oktober månads utgång inges till styrelsen.

§ 15 Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie Föreningsstämma hålls årligen före utgången av november månad.

Stämman ska öppnas av styrelsens ordförande, eller vid dennes förfall, av vice ordförande eller annan styrelseledamot.

Vid stämman ska föras protokoll. Följande ärenden ska tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 3. Val av justeringsmän
 4. Justering av röstlängd
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av avgifter (medlems- och serviceavgifter)
 9. Fastställande av arvoden
 10. Ärenden som inkommit till styrelsen senast 15 dagar före stämman
 11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av ledamöter i valnämnden och sammankallande

§ 16 Extra Föreningsstämma

Extra Föreningsstämma kan hållas då styrelsen beslutar härom, eller då minst 1/5 av medlemmarna yrkar därpå.

§ 17 Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie och extra Föreningsstämma ska ombesörjas av styrelsen och utsändas senast 14 dagar före stämman.

§ 18 Rösträtt

På Föreningsstämma har varje medlem en röst.

Rösträtt får utövas med fullmakt. Det befullmäktigade ombudet ska vara medlem i Föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem.

Associerad medlem är dock inte röstberättigad. Ordförande har alltid en röst.

Medlem som inte betalat gällande avgifter eller ej fullgjort övriga förpliktelser mot Föreningen, är inte röstberättigad.

Omröstning sker öppet, men val verkställs, därest någon önskar, med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 19 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut på ordinarie Föreningsstämma med 2/3 röstmajoritet.

§ 20 Upplösning av Föreningen

Beslut om upplösning av Föreningen kan fattas på ordinarie stämma med samma röstövervikt som i § 19.

Förslag om upplösning ska återges i kallelse till stämman. Föreningens tillgångar ska vid upplösning anvisas för ändamål i överensstämmelse med § 2.

 

—Slut stadgar—

Cancel