Medlemsmeny

Etiska Regler

Svenska Träskyddsföreningens Etiska Regler

Dessa regler ska forma den etiska standard och de principer som alla medlemsföretag och dess anställda förväntas att följa. I vår bransch är kraven på ett etiskt uppträdande särskilt uttalat, genom det starka förtroendeförhållande som vi har till våra kunder samt det ansvar för beständighet, miljö och hälsa som impregnering och modifiering av trä innebär. Medlemsföretagens och branschens åtagande i vad avser den 20 åriga rötskyddsgarantin ställer också höga krav på kvalitetsarbetet.

Svenska Träskyddsföreningens vision är tredelad:

-1-

Trävaror med NTR-märkning uppskattas av konsumenter, bygghandel, föreskrivande led, industri och media för sina miljöanpassade egenskaper

-2-

Trävaror med NTR-märkning är det självklara valet för byggande i då behov av ökad beständighet finns. Olika produktgrupper konkurrerar på marknaden med respekt för att det är bra för trä, om rätt sak hamnar på rätt ställe

-3-

Vår industri som producerar trävaror med förbättrad beständighet uppfattas som en bransch som ständig utvecklar sig och lever upp till alla de krav och förväntningar som man kan ställa

– –

Åtagande för medlem

Medlemskap i Svenska Träskyddsföreningen innebär således att medlemsföretagen åtager sig att följa dessa regler i sina verksamheter:

1 Medlemsföretaget förbinder sig att följa alla lagar och förordningar som berör verksamheten
2 Medlemsföretaget iakttar god affärssed och medverkar till att utveckla och stärka branschens anseende.
3 Medlemsföretagets marknadsföring präglas av saklighet och ansvar samt innehåller relevant information inom säkerhets-, miljö- och hälsoområdet.
4 Medlemsföretaget tillämpar gällande standarder och tekniska specifikationer i all produktion och uppdragsverksamhet.
5 Medlemsföretaget underhåller sin yrkesmässiga kunskap och kompetens i takt med branschens utveckling.
6 Genom sitt medlemskap i Svenska Träskyddsföreningen är medlemsföretaget också ansluten till Nordiska Träskyddsrådet, NTR, och dess kvalitetssystem. Medlemsföretaget åtager sig därmed att uppfylla NTRs regelverk om produktion, intern driftskontroll, extern tredjepartskontroll samt sanktionssystemet.
7 Medlemsföretaget accepterar det ansvar som den 20-åriga rötskyddsgarantin innebär och iakttar de regler om hantering och information som följer därav.

 

Svenska Träskyddsföreningens etiska regler är antagna av dess medlemmar på ordinarie föreningsstämma 2013. Denna version har mindre språkliga anpassningar som avses justeras på kommande årsmöte.

Cancel