Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke

Här finns den senaste versionen av Miljöhandboken.

Den här miljöhandboken ger en sammanfattning över vad träskyddsbehandlat virke innehåller och vilka krav som ställs på innehåll, produktion och beständighet genom NTR-systemet och europeisk lagstiftning. Den beskriver även hur stor urlakning av kopparjoner till omkringliggande miljö som kan ske. Livscykelanalyser och miljövarudeklarationer som finns framtagna för träprodukter sammanfattas. Dessa visar tydligt på miljöfördelen av att använda en förnybar resurs som trä i konstruktioner i jämförelse med andra material.

Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke

Senaste versionen av miljöhandboken

Cancel