Hem » Frågor & Svar

Frågor & Svar

Här nedan finner du en rad vanliga frågor och svar om träskydd.

Skicka gärna en fråga till Träskyddsföreningen som du söker svar på via mailadressen info@traskydd.com!

Är träprodukten märkt med NTR och någon träskyddsklass så är virket impregnerat med godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt. Träprodukten har också genomgått en kontrollerad och rätt utförd impregneringsprocess.

NTR-impregnerat virke kan målas precis som vanligt obehandlat trä. Träet som ska målas måste vara ordentligt torrt. Impregneringen gör ingen skillnad, det är bara virkets fuktighet som styr.

Ytfuktkvoten får vara högst 16 procent vid målningstillfället. Både täckande färg, lasurfärg och olja kan användas.

Impregnerat trä är i normalfallet inte eftertorkat vid leverans och är därför ofta “blötare” än 16%. Genomsnittligt fuktkvot för utomhusträ är ca 18% så det kan vara bra att passa på att måla efter sommar och värme och undvika att måla efter en regnig vecka. Vill man vara säker behöver man mäta ytfuktkvoten. En täckande färg ställer högre krav på att virket är genomtort. (Inte extra blött i mitten)

Om träet är smutsigt eller missfärgat så tvätta med såpa eller trärengöring först.

Nej, att använda plast är mer skadligt för miljön, och dessutom används en ändlig råvaruresurs, olja. Plasten riskerar att spridas i form av mikroplaster och dessutom används många kemikalier för att göra plasten motståndskraftig mot solstrålning och för att inte spricka vid kyla. Även trall av träfiberkomposit kan angripas av röta och den utlovade livslängden är sällan bekräftad av oberoende analys. Genom att använda trä i princip oavsett produkt, minskar koldioxidutsläppen påtagligt jämfört med alla andra material.

Nej, det som är avgörande är hur länge du och din familj tänkt använda det du bygger. Om blomsterställningen eller sandlådan ska användas under en kortare tid, upp till 4-5 år, kan du använda obehandlat trä. Men om du vill ha längre beständighet, är det överlägset bästa valet impregnerade produkter.

Nej. NTR-impregnerade produkter är en garanti för långvarig beständighet och skydd mot röta i minst 20 år. Virket grånar/bleknar dock med åren så vill du ha en fräsch och snygg yta kan du tvätta och/eller bestryka med träolja. Det motverkar även eventuell sprickbildning vid utsatta lägen.

Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan bland motsvarande alternativ. LCA-studier visar lägre utsläpp av växthusgaser än för jämförbara produkter. Impregneringsmedlen är godkända av berörda myndigheter, och det är ytterst små mängder som läcker ut över tid.

Nej. Möjligheten till läckage är ytterst noggrant kontrollerat av kemikaliemyndigheter, forskningsinstitut och företag genom noggranna tester. Om det skulle föreligga risk skulle träskyddsmedlen inte få användas. Träskyddsbehandlade träprodukter ska hanteras enligt anvisningarna som medföljer produkten.

Krom och arsenik förbjöds 2004 vilket var ett stort steg för att miljöanpassa impregnerat trä.

Dagens medel har mest kopparsalter och mycket små delar av andra tillsatser. Impregneringsvätskan består till största del av vanligt vatten.

Impregnerat trä innehåller även en liten mängd anti-mögel-medel som motverkar mögelpåväxt under leverans och i handeln under de första månaderna. Det är samma medel som återfinns i de flesta målarfärger för fasad och fönster. 

Den lilla andelen av impregneringsmedlet som kan läcka ut under 20 års användning ger ett obetydligt tillskott av koppar som naturligt redan finns i marken.

Alla impregnerade produkter har märklappar som anger vem som tillverkat träprodukten och när samt detaljerade information om  vilket träskyddsmedel och dess aktiva beståndsdelar.

Det är ett resultat av historien. Tidigare användes träskyddsmedel som innehöll krom och arsenik så kallade CCA-medel. Dessa träskyddsmedel togs ur bruk 2004, men det finns fortfarande kvar impregnerat trä som innehåller CCA och de återlämnas fortfarande till återvinningscentralerna i takt med att gamla bryggor och altaner rivs. CCA-impregnerat trä är klassat som farligt avfall. De träprodukter som produceras idag är inte farligt avfall, men för att underlätta hanteringen på återvinningscentralerna runt om i landet samlas allt impregnerat trä in på samma sätt eftersom det inte går att se någon skillnad på det insamlade virket. 

Vi håller på renoverar vår lekpark i samfälligheten och vi ska byta en sarg (145×45 stående) som gränsar av gräsmatta från grus/sand.

Är det godkänt och lämpligt att använda tryckimpregnerat i lekpark?

Vi har Googlat runt men det verkar stå olika överallt.


Det korta svaret på din fråga är att: Ja, det är godkänt och lämpligt att använda tryckimpregnerat i lekpark.

Men du är inte ensam som undrar om detta och här kommer en lite djupare beskrivning. De träskyddsmedel som används i Sverige idag innehåller koppar (kopparjoner) som aktiv biocid. Historiskt har dock arsenik och krom också använts i samband med impregnering av virke. Den tidigare användningen av krom och arsenik har bidragit till att många har uppfattningen att allt impregnerat virke kan vara problematiskt. Så är det inte med dagens impregnerade virke.

En 5 meter regel (145×45) och som uppfyller impregneringsklass NTR A kommer att innehålla ca 20g koppar. Om den är helt oskyddad utsätts regn/snö året om kommer viss mängd koppar att lämna virket. Det rör sig om mindre än 0,1g koppar per år som förväntas lämna regeln. Den koppar som lämnar virket förväntas följa med regnvattnet men viss andel kommer hamna i närliggande mark där den binder in till både organiskt och icke organiskt material och blir då en del av jorden. Koppar är en naturligt förekommande metall. Riktvärden finns för koppar i mark och är på 80 mg/kg för känslig användning (mark för bostäder). Det är satt utifrån att koppar är toxiskt för vissa mikroorganismer. Den tillförda kopparmängden är försumbar och på lång sikt återgår till sin naturliga plats att vara en del av jord och mineral.
Utifrån hälsosynpunkt så kan koppar ha skadliga effekter både i för låga och för höga koncentrationer. Det rekommenderade intaget (RDI) är på 1 mg koppar per dag. Även ett barn som stoppar i sig sand eller jord som varit i kontakt med impregnerat virke, riskerar inte att få i sig en mängd koppar som kan ha en hälsopåverkan. Den koppar vi får i oss och behöver kommer framförallt via mat.

Nej. Vi från Träskyddsföreningen arbetar för alla produkter som erhållit NTR-märkning. På så sätt är vi neutrala. Men utvecklingen över tid visar att impregnerat trä står sig mycket väl i jämförelse både vad gäller funktion och prisnivå. Och nu blir de allt viktigare miljöaspekterna en stor fördel för träbaserade, närproducerade produkter från växande svenska skogar.

‍Garantin ersätter med varor motsvarande ett värde om högst 100 000 kr och gäller sådana rötangrepp att träet förlorat sin sakfunktion. Garantin gäller endast vid konsumentanvändning, ej vid kommersiell användning. Användarinstruktionerna för NTR A och AB ska ha tillämpats och garantisedel ska kunna uppvisas. Ersättningsvaror erhåller du från det medlemsföretag som tillverkade den skadade varan.

Avfall från impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns anvisningar. Vanligtvis lämnas det på återvinningscentralen, på samma sätt som för övrigt byggavfall.

Som regel används mestadels skruv men även spik förekommer. Generellt kan sägas att alla fästdon och beslag utomhus och i kontakt med impregnerat trä bör vara rostfria eller varmgalvaniserade. Varaktigheten ska helst vara lika lång som för träprodukten, alltså minst 25-30 år.

Det finns flera olika träskyddsklasser och de vanligaste i bygghandeln är NTR A och NTR AB. Det är de som ska användas till exempelvis altanbygge, bryggor och trall. Vid kontakt med mark eller vatten eller konstruktioner som är svåra att byta ut så ska du använda träskyddsklass NTR A. För tunnare dimensioner som till exempel trallvirke gäller träskyddsklass NTR AB och den gäller för användning ovan mark

Vi har gjort en översikt med jämförelser som heter Jämför olika träprodukter som kan vara bra att läsa igenom innan du bestämmer dig vilken produkt som ska användas för ditt byggprojekt. Kom ihåg att det enbart är NTR-märkta träprodukter producerat av medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen som erbjuder dig 20 års rötskyddsgaranti.

Träolja som är påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket. Träoljan rinner av och förlorar sin verkan inom något år eller i bästa fall några år. Rötsvamparna tränger igenom det ytliga skyddet och träprodukten kan bli förstört även om träoljan stryks på ytan regelbundet.

Om trä utsätts för fukt under en längre period så ruttnar det. Därför behöver alla träkonstruktioner utomhus, som exempelvis altaner, trappor och bryggor ha ett fullgott och garanterat rötskydd. Det är endast NTR-märkt virke med godkända träskyddsmedel som ger ett heltäckande skydd. Tryckimpregnerat med NTR-märke är det mest använda och har dessutom överlägsen pris-prestanda.

Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket. Träoljan rinner av och förlorar sin verkan inom något år eller i bästa fall några år. Rötsvamparna tränger igenom det ytliga skyddet och träprodukten kan bli förstört även om träoljan stryks på ytan regelbundet.

Om trä utsätts för fukt under en längre period så ruttnar det. Därför behöver alla träkonstruktioner utomhus, som exempelvis altaner, trappor och bryggor ha ett fullgott och garanterat rötskydd. Det är endast NTR-märkt virke med godkända träskyddsmedel som ger ett heltäckande skydd. Tryckimpregnerat med NTR-märke är det mest använda och har dessutom överlägsen pris-prestanda.

Cancel