green pine trees

Skogen

Skogsindustrins betydelse

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle.

Vad är skogsindustri?

Till skogsindustrin räknas de företag som förädlar skogen till biobaserade produkter. Hit hör producenter av massa, papper, kartong och biobränsle. Hit räknas också sågverk som producerar bräder och plankor av allehanda slag och de vidareförädlade produkterna så som beständigt kvalitetsmärkt NRT-virke, limträ, träbaserade skivor samt sammansatta byggkomponenter som tex takstolar, fönster och andra prefabricerade byggkomponenter.

En tung spelare i den svenska ekonomin

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70 procent. Det gör svensk skogsindustri till världens näst största exportör av den här typen av produkter. Skogsindustrin ger direkt arbete åt 70 000 personer i Sverige. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

En nyckelspelare för en hållbar utveckling

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar kolidoxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Att bygga stort med trä – modernt träbyggande

Med modern IT-teknologi har utvecklingen från låga trähus till stora pampiga gått snabbt de senaste decennierna. Under 90-talet öppnade nya möjligheter att bygga högre och större byggnader med en stark trästomme i grunden, och idag fortsätts denna hållbara bana med en utveckling av tekniken baserad på KL-träutveckling.

Att bygga i trä istället för betong bidrar till mindre utsläpp, både på grund av det förnybara materialet och mindre transportsträckor. Industriellt träbyggande betyder även kortare byggtider då mycket av produktionen sker i förtid på en anpassad fabrik.

Läs mer på Skogsindustriernas hemsida


Av de drygt 18 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som produceras i Sverige 2018, förbrukade vi cirka 5,6 miljoner kubikmeter inom landet. Den resterande delen, cirka två tredjedelar, exporteras till andra länder.

Wikipedia: Skogsnäringen

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier. Sverige är världens näst största exportör av skogsprodukter som pappersmassa, papper och sågade trävaror. 70 procent av massa- och pappersexporten går till länder inom EU och av den sågade trävaruexporten 60 procent. En stor majoriteten av papper, massa och träprodukterna går på export. EU-länderna är till stor del beroende av svenska skogsindustriprodukter.

Besök
Cancel