Lagring av impregnerat virke i handeln

Slutsatser och rekommendationer

Den koppar som urlakas från impregnerat virke i samband med tillfällig lagring hos byggvaruhandeln har mestadels en lokal påverkan. Eftersom där redan finns trafikrelaterade utsläpp av koppar på parkeringsytor så är det svårt att avgöra hur stor del av den möjliga miljöpåverkan som impregnerat trä bidrar med. Baserat på jämförelser med andra utsläppskällor av koppar är de miljö- och hälsorisker i samband med utsläpp av koppar från tillfälligt lagrat impregnerat trä försumbar.

För att minska urlakningen av koppar från impregnerat virke i byggvaruhandeln rekommenderas att man skyddar virkespaketen från nederbörd genom att täcka dem med exempelvis plast. Nyimpregnerat virke rekommenderas att i största mån möjligt förvaras under skärmtak. Läs om Faktablad: Lagring av impregnerat virke

Läs hela rapporten

Urlakning av koppar från lagrat impregnerat virke
Miljö- och hälsoutvärdering av studie 7P02828

Cancel