Bild på NTR-virke
Hem » Beständigt trä » Träförädling

Undermeny

Träförädling

​Trä och träprodukter kan behandlas på olika sätt för att förändra olika egenskaper. Det finns metoder för att påverka trämaterialets beständighet, hårdhet, formstabilitet och fuktupptagning. Metoderna kan delas in i:

  • Behandling mot svamp- och insektsangrepp
  • Brandskyddsbehandling
  • Dimensionsstabilisering
  • Hårdgörning

Behandling mot rötsvamp- och insektsangrepp

Med träskydd brukar vi vanligtvis mena åtgärder som på olika sätt syftar till att skydda trä och träbaserade material mot angrepp av röta, blånad, mögel, insekter och marina träskadegörare (till exempel skeppsmask).

När vi bygger i trä ska konstruktionen utformas så att angrepp förebyggs, vilket kallas byggnadstekniskt träskydd. I www.traguiden.se visas goda exempel för de flesta detaljer som förekommer inom träbyggandet. Målsättningen är att träet inte ska ha för hög fuktkvot under en längre tid. Tillfälliga uppfuktningar ska snabbt kunna torkas ut och fuktkvoten ska ha möjlighet att återgå till normala nivåer.

Det finns emellertid situationer där konstruktionen inte kan skydda virket, vilket leder till att höga fuktkvoter permanent bibehålls. I sådana fall kan trä med bättre beständighet användas. Det finns träslag eller delar av trädstammen som har bättre naturlig beständighet än andra träslag och stamdelar. Det finns också möjligheter att modifiera trä så att beständigheten höjs. Trä kan också tillföras träskyddsmedel så att beständigheten förbättras.

Impregnering med träskyddsmedel

Genom att behandla träet med olika träskyddsmedel kan man hämma eller förhindra angrepp från träförstörande organismer. Effekten av dessa medel varierar beroende på typen, och mängden av det tillförda träskyddsmedlet påverkar resultatet. Behandlingen kan utföras manuellt genom bestrykning eller doppning av träet, eller industriellt genom tryckimpregnering.

Bestrykning och doppning ger en ytlig påverkan. Medlen tränger inte in djupare i virket. Effekten blir begränsad. Metoderna används därför som ett komplement, exempelvis vid skydd med penetrerande grundolja av ändträytor för att minska fuktupptagningen hos impregnerat virke.

Bestrykningsmedel används i första hand för ytbehandling av trall och utemöbler. Nya medel utvecklas fortlöpande för att få fram preparat med förbättrad effekt och utan skadlig påverkan på miljön.

Tryckimpregnering sker främst av träslagen furu och gran. Hos furu är det splintveden som har förmåga att ta upp träskyddsmedel medan kärnveden endast får en ytlig inträngning. För att impregnerad furu ska få bättre beständighet krävs att all splintved impregneras ända in till kärnan. Vid impregnering av gran tränger en begränsad mängd impregneringsmedel in i virket. Impregnerad gran har därför sämre skydd än impregnerad furu.

För tryckimpregnerat trä som saluförs i de nordiska länderna finns ett klassificeringssystem som utarbetats av NTR (Nordiska Träskyddsrådet) baserat på europeiska standarder för träskyddsbehandlat virke.

Klassificeringen gäller i första hand tryckimpregnerad furu, men numera finns även klassificering av industriellt behandlad gran, kärnvirke samt modifierat trä

De vanligast förekommande produkterna i handelsledet är träskyddsklass NTR A och NTR AB. Träskyddsklasserna är märkta med tydliga märklappar samt finns endast i skilda dimensioner.

I klass NTR AB impregneras sågat och hyvlat virke med tjocklek upp till 38 mm. Dessutom impregneras virke med upp till 50 mm tjocklek men med en bredd upp till 125 mm. Övriga dimensioner impregneras i träskyddsklass NTR A. Läs mer om NTR och dimensioner

Merparten av de impregnerade produkter som säljs i Sverige är kvalitetskontrollerat och märkt, med den välbekanta NTR-symbolen. Kontrollen är certifierad genom tredje part. Den avser kvaliteten hos den färdiga produkten, bland annat använda träskyddsmedel, upptagen mängd och full inträngning, men även tillhörande miljöfrågor.

För detaljerad information om virkessortement kan man söka på https://traprodukter.se

På marknaden förekommer impregnerat trä som inte är kvalitetskontrollerat enligt NTR. Dessa produkter marknadsförs vanligen med lågt pris som försäljningsargument och uppvisar som regel bristande kvalitet.

De tekniska egenskaperna hos impregnerat trä är i stort sett desamma som för motsvarande oimpregnerat trä vad gäller till exempel handels- och hållfasthetssortering. Metaller korroderar som regel i virke som används utomhus och det gör att beslag och fästdon av metall såsom spik och skruv ska vara rostskyddade – använd rostfritt stål eller varmförzinkat stål.

Cancel