Välj rätt trä

Trä är ett av våra mest omtyckta byggmaterial och används allt mer till följd av sina utmärka miljöegenskaper. Trä är vanligt förekommande i olika utomhuskonstruktioner som trädäck, trappor, staket, bryggor, tillgänglighetsramper med mera.

I byggvaruhandeln finns det en uppsjö av produkter av trä- och träbaserade material som mer eller mindre betraktas som beständiga. Att välja material till ditt byggprojekt är viktigt men det är även väsentligt att konstruktionen utformas korrekt för att undvika rötskador och möjliggöra lång hållbarhet.

Samverkan mellan konstruktionens utformning, materialval och underhåll spelar en avgörande roll för byggets funktion och brukstid. Med rätt val av virke, rätt konstruktion och rätt underhåll kan din träkonstruktion hålla i generationer. Med på köpet får du ett material med mycket goda miljöegenskaper.

För villa- och fritidshusägare, bostadsföretag som kommuner med flera inom den offentliga sektorn, är trä- och träbaserade material vanligt och ofta bästa val av konstruktionsmaterial för huskompletteringar som trädäck, altaner, trappor, staket, bullerskärmar, bryggor med mera. Dessa konstruktioner är ofta marknära och/eller mer eller mindre hårt exponerade för väder och vind och därmed utsatta för risken att angripas av biologiska skadegörare, framför allt rötsvampar.

Rätt trä på rätt plats i en bild

Val av beständigt material

I dag finns en icke tidigare skådad mångfald av trä- och träbaserade material som betraktas som beständiga på marknaden, till exempel tryckimpregnerat trä, modifierat trä som Accoya, Kebony och värmebehandlat trä (TMT – Termiskt Modifierat Trä), samt trä med olika naturlig beständighet som kärnved av furu, lärk och tropiska träslag.

För många är förväntad brukstid / pris sannolikt det som väger tyngst när det gäller valet av material. Om du har blygsamma krav på brukstiden, det vill säga lite drygt fem år, så behöver du inte lägga ned så mycket tankemöda på val av material, och särskilda överväganden beträffande träskyddet är inte nödvändiga.

Ju högre krav du har, desto viktigare är det att du tar hänsyn till såväl den konstruktionstekniska utformningen som materialets egenskaper från beständighetssynpunkt.

I dag är tryckimpregnerat trä utan tvekan det mest kostnadseffektiva materialvalet och därtill kan uppvisa en starkt miljöprofil, men även här gäller det att se upp och kontrollera att det du använder är NTR-klassificerat. Träskyddsklass A för användning i markkontakt och träskyddsklass AB för användning ovan mark. 

Beständig konstruktion

Materialvalet är givetvis viktigt, men i första hand gäller en riktig konstruktionsutformning, där det handlar om att i möjligaste mån undvika fuktfällor, där träet har svårt att torka ut och som därmed utgör en risk för rötskador.

Typiska exempel på felaktiga konstruktionslösningar är panel som går för nära marken, stumskarvar i panel och för litet avstånd mellan panel och droppbleck. Angrepp av träförstörande insekter som husbock och hästmyra kan endast i ringa utsträckning förhindras genom konstruktionstekniska åtgärder.

Rätt underhåll

Det är viktigt att hålla din träkonstruktion ren och fri från smuts och alger. Tvätta med vatten och rengöringsmedel som är avsett för rengöring av trä utomhus och använd inte högtryckstvätt då ytstrukturen i träet riskera att få bestående skador.

Allt virke utomhus som inte är målat kräver regelbunden behandling med träolja för att hållas fräscht, minska sprickbildning och bibehålla ursprunglig färg så länge som möjligt. Virke som är pigmenterat kan behöva behandling oftare då pigmenten bleks av solen.

 

Cancel