Träskyddsklass NTR AB

Träskyddsklass NTR AB

Träskyddsklass NTR AB


Färgkod

Gul


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlad furu för användning ovan mark


Träslag

Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag (impregneringsbarhetsklass 1 enligt EN350)


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Ja

Sågat och hyvlat, stolpar, snickerikomponenter


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade


Användning enligt NTR

Utomhuspanel, trädäck, “trä i trädgården”


Tillåten bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig före leverans från tillverkningsstället skall de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel. Klassbeteckningen förloras om annan bearbetning görs, t ex klyvning och hyvling och om träet profileras.


Tillverkning/behandling

Vakuum-tryckimpregnering


Inträngningsklass EN 351-1

NP5. Full inträngning i splintved


NTR-dokument

NWPC Document No 1 Part 1:2017


Cancel