Träskyddsklass NTR A


Färgkod

Vit


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlat furu för användning i markkontakt


Träslag

Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag (impregneringsbarhetsklass 1 enligt EN350)


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Ja

Sågat och hyvlat, stolpar, snickerikomponenter


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC4

Trä i kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för väderpåverkan eller om en träkomponent är svårtillgänglig eller om konsekvenserna av en skada blir särskilt allvarliga


Användning enligt NTR

Yttertrappor, bärande träkonstruktioner, balkong- och trappräcken. Ledningsstolpar, pålar, sliprar, stängselstolpar, broar


Tillåten bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig före leverans från tillverkningsstället skall de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel. Klassbeteckningen förloras om annan bearbetning görs, t ex klyvning och hyvling och om träet profileras.


Tillverkning/behandling

Vakuum-tryckimpregnering


Inträngningsklass EN 351-1

NP5. Full inträngning i splintved


NTR-dokument

NWPC Document No 1 Part 1:2017


Cancel