NTR-Systemet

Svensk träförädling med kvalitet att vara stolt över

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) utger en branschstandard för träskyddsklasser som ansluter till den europeiska standarden för att rangordna och bedöma träprodukters beständighet och deras behandling eller modifiering.

Under åren har Nordiska Träskyddsrådet och Svenska Träskyddsinstitutet tillsammans med svenska och nordiska forskningsinstitut och universitet haft ett betydande inflytande över standardutvecklingen på träskyddsområdet i Europa och världen.

Träskyddsklasserna enligt NTR-systemet är samordnade med Europastandarderna EN 351-1 och EN 599 som hela Europa följer. NTR-systemet går dock flera steg längre genom att precisera Användarklass och Inträngning samt en mängd mycket konkreta regler för att uppnå god beständighet och hög och jämn kvalitet.

NTR-systemet är framsynt och inkluderar alla trämaterial och nya tekniker. Härmed kan modifierade träprodukter som till exempel, värmebehandlat trä, kiselbehandlat trä, linoljebehandlat med fler konkurrera på lika villkor. Kunder och beställare får korrekt, saklig och jämförbar dokumentation på träprodukternas beständighet.

För en producent är det enkelt att ansluta en ny produkt eller en ny process till NTR-systemet och kostnaden för delta i NTR är liten i förhållande till producentens övriga kostnader för utveckling och marknadsföring. Utmaningen för en ny träskyddsförädlad träbaserad produkt är däremot att det tar upp till 5 år att genomföra fältprov och tester för att bedöma en träprodukts beständighet mot röta. Produkter som klarat provet får märka produkten med NTR.

NTR-märket är en garant för lång livslängd, beständighet och kvalitet.

 

Kraven på beständighet och kvalitet är högt ställda i EN-standarden och ännu högre i NTR-systemet vilket leder till att endast produkter med förbättrad beständighet klarar proven och erhåller märkningsrätt enligt NTR. Träskyddsklasserna i NTR och Europastandarden är utformade för att ge en betydande förbättrad beständighet i jämförelse med obehandlat trä.

Beställaren/köparen måste ta sitt ansvar efter som hen har en nyckelroll och måste vara förtrogen med virkessortering och beständighetsklassning för att självständigt kunna verifiera produktdokument och testrapporter om man avser att välja annat än NTR-klassat virke. Många inte godkända produkter visar upp testcertifikat som saknar relevans för att bedöma beständighet och ekonomisk livslängd. Kräv relevant dokumentation! NTR-systemet hjälper inköparen att göra ett faktabaserat beslut.

De vanligaste träskyddsklasserna för konsument och bygg är NTR A, NTR AB och NTR Gran.

Att se upp med

Det finns ett antal produkter på marknaden som inte följer branschstandarden i Europa eller NTR-systemet i Norden. De marknadsförs utan relevant produktdokumentation vad avser beständighet eller kvalitetssäkring.

Kunder, och föreskrivande led och beställare och byggvaruhandlare har svårt att bedöma den ofta komplicerade dokumentationen och väljer att lita på leverantörernas ord. Det är en viktig roll att ansvara för inköp och speciellt när det gäller produkters egenskaper som ska fungera under lång tid. Kunden riskerar att få en träprodukt som ofta inte håller längre än obehandlat trä eller har andra brister som till exempel sprickbildning, fliskritning, röta i skruvhål och skarvar.

Miljömärkning säger inget om beständighet

Som konsument eller beställare är det lätt att tro att en miljömärkt trallbräda eller träprodukt även är märkt för sin beständighet eller funktion. Här är en VARNING på sin plats! De flesta miljömärkningar saknar relevanta krav på dokumentation avseende beständighet. Träskyddsföreningen är mycket kritisk till detta då konsumenter och beställare vilseleds att tro att träprodukten har en lång hållbarhet. Ofta är sanningen att miljömärkningsföretaget inte har dokumentation eller kompetens att uttala sig om virkets beständighet. Minsta kravet, menar vi är att följa Europastandard för trä i utsatta miljöer och vill man vara säker på kvalitet måste man antingen lära sig mycket om EN-provningsstandarder eller välja NTR-märkta träprodukter.

Hur vet man hur länge trä håller?

Genom provning i mark och laboratorieprover. Riktig provning tar upp till 5 år. Virket utsätts för röta under svåra förhållanden och resultat från flera samtida försöks sammanställs och jämförs. Provningsingenjörer bedömer hur beständig produkten är i olika miljöer. Därefter kan man uppskatta förväntat livslängd och produkten tilldelas NTR-märkning om rötskyddet är effektivt.

Kan man välja kärnvirke som vuxit långsamt?

Enkla svaret är att nordiska träslag saknar god beständighet mot röta. Läs mer aktuella forskningsresultat om hur länge trä håller: Hur länge håller trä se även vår jämförelse av olika Träprodukter: Jämför olika träprodukter

Hur väljer man rätt träprodukt?

Det enklaste och säkraste sättet är att välja en träprodukt som är märkt med NTR-märket.

 

Faktaruta om NTR-systemet

  • NTR-systemet är ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet som åtnjuter mycket högt internationellt anseende.
  • Cirka 110 träförädlingsföretag är idag anslutna till NTR-systemet. Främst i Norden men även Baltikum, Polen, Tyskland och Ryssland.
  • NTR-systemet är teknologineutralt och baserat på Europastandarder, vetenskap och beprövad metod inom träskydd och beständighet och kvalitetscertifiering.
  • NTR-systemet utvecklas och förvaltas av oberoende tekniska experter och säkerställer därmed objektivitet och oberoende från producenter av träprodukter eller producenter av träskyddsmedel eller modifieringsmetoder.
  • Tredjepartskontroll utförs av oberoende kontrollorgan som till exempel RISE.
  • Marknaden får genom NTR-systemet tillgång till träprodukter som har dokumenterade egenskaper avseende beständighet mot röta och andra biologiska skadegörare med hög och jämn kvalitet.
  • NTR-systemet bidrar med stor samhällsnytta genom att lägga grunden för en marknad som konkurrerar på lika villkor för producenter och ett tydligt val för konsumenter med full dokumentation.
  • NTR-systemet bidrar med stor miljö- och klimatnytta genom att träprodukter ges en väsentligt förlängd livslängd genom en miljöeffektiv träskyddsbehandling.

Effektiv och säkert

Hållbart och Beständigt

 

Träskyddsklasser enligt NTR

 

Träskyddsklass NTR A
Träskyddsbehandlat furu för användning i markkontakt
Träskyddsklass NTR A mod
Modifierat trä för användning ovan mark
NTR A pole
Träskyddsbehandlad furu för användning i markkontakt som ledningsstolpe och stolpe
Träskyddsklass NTR AB
Träskyddsbehandlad furu för användning ovan mark
Träskyddsklass NTR AB mod
Modifierat trä för användning ovan mark
Träskyddsklass NTR B
Träskyddsbehandlad furu för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.
Träskyddsklass NTR B mod
Modifierat trä för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.
Träskyddsklass NTR Gran
Träskyddsbehandlad gran för användning i vissa snickerier utomhus
Träskyddsklass NTR GW
Träskyddsbehandlad gran för användning i fönsterkomponenter
Träskyddsklass NTR HC
Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i panel (Hartwood cladding)
Träskyddsklass NTR HW
Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i fönsterkomponenter (Hartwood window)
Träskyddsklass NTR M
Träskyddsbehandlad furu för användning i saltvatten
Träskyddsklass NTR M mod
Modifierat trä för användning i saltvatten

 

Relation mellan Träskyddsklass i NTR och användningsklass enligt EN 335-1

Inträngningsklass NP1 till NP6 enligt EN351-1 Användningsklass UC1-UC5 enligt EN 335-1
Klass Krav för inträning

UC1

UC2

UC3

UC4

UC5

NP1

Ingen (3 mm analytisk zon     NTR GW
NTR Gran
NTR HC
NTR HW
   

NP2

Min 3 mm lateralt i splintved          

NP3

Min 6 mm lateralt i splintved     NTR B
NTR B mod
   

NP4

Min 25 mm lateralt i splintved          

NP5

Full inträning i splintved     NTR AB
NTR AB mod
NTR A
NTR A pole
NTR A mod
NTR M
NTR M mod

NP6

Full inträning i splintved samt min 6 mm i exponerad kärnved          

 

 

 

 

 

Cancel