NTR-Systemet

NTR-systemet är ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet som åtnjuter mycket högt internationellt anseende. NTR är teknologineutralt och baserat på vetenskap och beprövad metod inom träskydd och beständighet och kvalitetscertifiering. NTR-systemets utvecklas och förvaltas av oberoende tekniska experter och säkerställer där med objektivitet och oberoende producenter av träprodukter eller producenter av träskyddsmedel eller modifieringsmetoder. Tredjepartskontroll utförs av oberoende kontrollorgan som till exempel RISE. Marknaden får genom NTR-systemet tillgång till träprodukter som har dokumenterade egenskaper avseende beständighet mot röta och andra biologiska skadegörare med hög och jämn kvalitet. NTR-systemet bidrar med en mycket stor samhällsnytta genom att lägga grunden för en marknad på lika villkor för producenter och ett tydligt val för konsumenter med full dokumentation.

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har utarbetat en branschstandard för träskyddsklasser som ansluter till den europeiska standarden för att rangordna och bedöma träprodukters beständighet och deras behandling eller modifiering.

Under åren har Nordiska Träskyddsrådet, Svenska Träskyddsinstitutet tillsammans med svenska och nordiska forskningsinstitut och universitet haft ett betydande inflytande över standardutvecklingen på träskyddsområdet i Europa och världen.

Träskyddsklasserna enligt NTR beskrivs i NTR Dokument del 1 och är samordnade med Europastandarderna EN 351-1 och EN 599 som hela Europa följer. NTR går flera steg längre i att underlätta för användarna genom att precisera Användarklass och Inträngning samt en mängd mycket konkreta regler för att uppnå god beständighet och hög och jämn kvalitet.

Träskyddsklasserna enligt NTR-systemet är framsynt och inkluderar även nya trämaterial och tekniker såsom modifierade träprodukter och industriella komponenter (tex värmebehandlat, kiselimpregnerat, linoljeimpregnerat, fönsterkomponenter etc). Det är enkelt att ansluta en ny produkt eller en ny process till NTR-systemet och kostnaden för delta i NTR är liten i förhållande till producentens övriga kostnader för utveckling och marknadsföring. Utmaningen för en ny träskyddsförädlad produkt är däremot att det tar upp till 5 år att genomföra fältprov och dokumentation före märkningsrätt erhålls. Vidare är kraven på beständighet och kvalitet högt ställda i NTR-systemet vilket leder till att endast produkter med förbättrad beständighet klarar proven och erhåller märkningsrätt enligt NTR. Träskyddsklasserna i NTR och Europastandarden är utformade för att ge en betydande förbättrad beständighet i jämförelse med obehandlat trä.

Även om de nya ”modifierade” träskyddsklasserna i NTR-systemet funnits en tid har marknaden ännu inte kunnat framställa produkter som klarar beständighetskraven eller så har tillverkare valt att inte underkasta sig tredjepartskontroller vilket är en förutsättning för att erhålla märkningsrätt enligt NTR. En anledning till att inte fler producenter eller produkter erhållit NTR märkning är möjligen att marknaden har ett stort förtroende för NTR-systemet och att intresset av alternativ till tryckimpregnerade produkter minskat i takt med att träskyddsbehandlade träprodukter blivit mer miljöanpassade.

Det finns dock ett antal producenter och produkter på marknaden som inte följer branschstandarden i Europa eller NTR-systemet i Norden vad avser beständighet, dokumentation eller kvalitetssäkring. Att det överhuvudtaget är möjligt beror på att kunder, föreskrivande led och beställare saknar kännedom om eller inte ställer relevanta krav på beständighet och på NTR-märkning. Det leder i sin tur till att mindre nogräknade producenter av träprodukter kan fortsätta att sälja produkter utan dokumenterad beständighet. Kunden får en träprodukt som inte uppfyller objektivt granskade och testade beständighetskrav och som ofta inte är mer beständig än obehandlat trä eller har andra brister.

En olycklig omständighet är att miljömärkningar som avser träprodukter för användning utomhus oftast saknar relevanta krav på dokumentation avseende beständighet. En miljömärkning måste på ett seriöst sätt inkludera eller hänvisa till funktionskraven om beständighet för att tjäna som en vägledning vid bedömning och val av produkter. En miljömärkningar av till exempel trallvirke misstolkas ofta av konsumenter och beställare som en utfästelse avseende en produkts funktionsegenskap, beständighet. Här är det viktigt att beställaren är observant och ställer korrekta krav på dokumenterad beständighet. På samma sätt som att beställare ställer separata krav på virkessortering eller hållfasthetsklass bör krav ställas på Träskyddsklass enligt NTR eller likvärdig metod.

De vanligaste träskyddsklasserna för konsument och bygg är NTR A, NTR AB och NTR G.

Här nedan finns en förteckning över samtliga Träskyddsklasser enligt NTR.

 

Träskyddsklasser enligt NTR

 

 

Träskyddsklass NTR A
Träskyddsbehandlat furu för användning i markkontakt
Träskyddsklass NTR A mod
Modifierat trä för användning ovan mark
NTR A pole
Träskyddsbehandlad furu för användning i markkontakt som ledningsstolpe och stolpe
Träskyddsklass NTR AB
Träskyddsbehandlad furu för användning ovan mark
Träskyddsklass NTR AB mod
Modifierat trä för användning ovan mark
Träskyddsklass NTR B
Träskyddsbehandlad furu för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.
Träskyddsklass NTR B mod
Modifierat trä för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.
Träskyddsklass NTR Gran
Träskyddsbehandlad gran för användning i vissa snickerier utomhus
Träskyddsklass NTR GW
Träskyddsbehandlad gran för användning i fönsterkomponenter
Träskyddsklass NTR HC
Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i panel (Hartwood cladding)
Träskyddsklass NTR HW
Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i fönsterkomponenter (Hartwood window)
Träskyddsklass NTR M
Träskyddsbehandlad furu för användning i saltvatten
Träskyddsklass NTR M mod
Modifierat trä för användning i saltvatten

 

Relation mellan Träskyddsklass i NTR och användarklass enligt EN 335-1

Inträngningsklass NP1 till NP6 enligt EN351-1Användarklass UC1-UC5 enligt EN 335-1
KlassKrav för inträning

UC1

UC2

UC3

UC4

UC5

NP1

Ingen (3 mm analytisk zon  NTR GW
NTR Gran
NTR HC
NTR HW
  

NP2

Min 3 mm lateralt i splintved     

NP3

Min 6 mm lateralt i splintved  NTR B
NTR B mod
  

NP4

Min 25 mm lateralt i splintved     

NP5

Full inträning i splintved  NTR AB
NTR AB mod
NTR A
NTR A pole
NTR A mod
NTR M
NTR M mod

NP6

Full inträning i splintved samt min 6 mm i exponerad kärnved     

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Cancel