Hem » Beständigt trä » Miljö hälsa och hållbarhet

Undermeny

Miljö hälsa och hållbarhet


Impregnerat trä utgör en trygg och hållbar träprodukt som säkerställer en lång livslängd utan att innebära några hälsorisker, samtidigt som det har en minimal påverkan på miljön och ett litet klimatavtryck. Med andra ord, det erbjuder utmärkta egenskaper för både miljö- och klimatprestanda!

Trä som byggmaterial är ett hållbart val


Trä framstår ofta som det föredragna valet med tanke på miljövänlighet, vilket även gäller för impregnerade träprodukter. De träskyddsmedel som används för impregnering i Sverige är noggrant godkända, vilket innebär att de medför en mycket begränsad risk när de används korrekt. Träprodukter som tillverkas i enlighet med Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem och som bär NTR-märkningen, garanterar en teknisk livslängd på minst 25-30 år – ibland ännu längre, beroende på användningsområde, konstruktion och omfattning av underhåll.

Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden. Läs mer här: NTR Certifierat svenskt trä – bättre eller sämre än andra material?

Närodlat och närproducerat

Virket som används kommer från miljöcertifierat skogsbruk från svenska skogar. Träden har tagit upp och bundit koldioxid ur luften. Virket sågas, hyvlas och impregneras även lokalt vilket ger korta transporter och således en minimal klimatpåverkan.

Säkra träskyddsmedel med låg påverkan på hälsa och miljö

Dagens träskyddsmedel är säkra att använda och utgör ingen risk för användarna. Impregnerat trä är behandlat för att effektivt stå emot röta och skadeinsekter och ska användas där risk för biologiska skadegörare riskerar att leda till förkortad livslängd eller risk för att någon skadar sig om konstruktionen inte håller på grund av röta.

Träskyddsbehandlat trä är i dag granskat och värderat för användning av många miljösystem, som till exempel Basta, Byggvarubedömningen och till och med Svanen för utemöbler, park och lekutrustning och Svanen Nya Hus.

Träskyddsmedlen som används vid tryckimpregnering är effektiva mot rötsvampar och insekter men kan utgöra en risk för vattenlevande organismer och därför finns begränsningar för många träskyddsmedel att de inte användas i varaktig kontakt med vatten.

Ni kan läsa mer om miljö, hälsa och lagstiftning i Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke.

Säker tillverkning i sluten process

Impregneringen sker i en sluten process utan möjlighet till spridning till omgivningen. Överflödig impregneringsvätska återförs och återanvänds. Det sker ingen spridning till omgivningen av ånga, damm eller andra ämnen.

Återbruk och energiåtervinning

Avfallstrappan föreskriver att vi i första hand ska återbruka fungerande byggprodukter vilket är fullt möjligt för träskyddsbehandlade träprodukter. Det är mycket lämpligt att återbruka impregnerat trä eftersom det har en extra lång livslängd, Återbruk är alltså det bästa valet då de har ingen eller mycket liten tillkommande miljöbelastning.

Det som inte återbrukas blir till avfall. Dagens moderna impregnerade trävaror klassas som icke farligt avfall och ska enligt avfallsförordningen sorteras som blandat trä.

Merparten av det träavfall som samlas in används för energiåtervinning. Virke som producerats efter 2004 kan förbrännas i vanliga kommunala värmeverk med rätt rökgasrening. Askan från förbränningen som inte blandats med farligt avfall har ingen särskild riskklass utan kan användas på det sätt som askan används, till exempel som jordförbättring.

Ni kan läsa mer om miljö, hälsa och lagstiftning i Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke.

Sammanfattning

  • Lång livslängd, 25-35 år eller mer
  • Sparar skog. 3 av 4 träd står kvar i skogen
  • Närproducerat, korta transporter och svenska jobb
  • Naturlig och cirkulärt, Biobaserat ersätter CO2-intensiv stål, betong och aluminium.
  • Certifierat skogsbruk
  • Lägre klimatavtryck
  • Effektivt träskyddsmedel som håller rötsvampar borta
  • Säker hantering av träskyddsmedel, under hela livscykeln

Cancel