Hem » Beständigt Trä » Miljö hälsa och hållbarhet

Undermeny

Miljö hälsa och hållbarhet

Impregnerat trä är en säker träprodukt som ger lång livslängd med ingen risk för hälsan och liten miljörisk och litet klimatavtryck. Det vill säga mycket bra miljö och klimatprestanda!

Trä som byggmaterial är ett hållbart val

Trä är i många fall det bästa valet om man tänker på miljön och det gäller även om man väljer en träprodukt som är impregnerad. Det trädskyddsmedel som används vid impregneringen av träprodukter i Sverige är godkända och har mycket liten risk när de används på rätt sätt. En träprodukt som har tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådet kvalitestsystem och märks med NTR har en teknisk livslängd på över 25-30 år eller längre beroende på användningsområde, utformning och underhåll.

Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden. Läs mer här: NTR Certifierat svenskt trä – bättre eller sämre än andra material?

Närodlat och närproducerat

Virket som används kommer från miljöcertifierat skogsbruk från svenska skogar. Träden har tagit upp och bundit koldioxid ur luften. Virket sågas, hyvlas och impregneras lokalt vilket ger korta transporter. Således en minimal klimatpåverkan.

Säkra träskyddsmedel med låg påverkan på hälsa och miljö

Dagens träskyddsmedel är säkra att använda och utgör ingen risk för användarna. Impregnerat trä är behandlat för att effektivt stå emot röta och skadeinsekter och ska användas där risk för biologiska skadegörare riskerar att leda till förkortad livslängd eller risk för att någon skadar sig om konstruktionen inte håller på grund av röta.

Träskyddsbehandlat trä, Impregnerat, är i dag granskat och värderat för användning av många miljösystem, som till exempel Basta, Byggvarubedömningen och till och med Svanen för utemöbler, park och lekutrustning och Svanen Nya Hus.

Träskyddsmedlen som används vid trykimpregnering är effektiva mot rötsvampar och insekter men kan utgöra en risk för vattenlevande organismer och därför finns begränsningar för många träskyddsmedel att de inte användas i varaktig kontakt med vatten.

Ni kan läsa mer om miljö, hälsa och lagstiftning i Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke.

Säker tillverkning i sluten process

Impregneringen sker i en sluten process utan möjlighet till spridning till omgivningen. Överflödig impregneringsvätska återförs och återanvänds. Det sker ingen spridning till omgivningen av ånga, dam eller andra ämnen. Även om det värsta skulle hända är hela processen invallad så att ingen risk för läckage finns.

Återbruk och energiåtervinning

Avfallstrappan föreskriver att vi i första hand ska återbruka fungerande byggprodukter vilket är fullt möjligt för träskyddsbehandlade träprodukter. Det är mycket lämpligt att återbruka impregnerat trä eftersom de har extra lång livslängd och återbruk har ingen eller mycket liten tillkommande miljöbelastning.

Det som inte återbrukas blir avfall.

Dagens moderna impregnerade trävaror klassas som icke farligt avfall och ska enligt avfallsförordningen sorteras som blandat trä.

Merparten av det träavfall som samlas in används för energiåtervinning. Virke som producerats efter 2004 kan förbrännas i vanliga kommunala värmeverk med rätt rökgasrening. Askan från förbränningen som inte blandats med farligt avfall har ingen särskild riskklass utan kan användas på det sätt som askan används, till exempel som jordförbättring.

Ni kan läsa mer om miljö, hälsa och lagstiftning i Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke.

Sammanfattning

  • Lång livslängd, 25-35 år eller mer
  • Sparar skog. 3 av 4 träd står kvar i skogen-
  • Närproducerat, korta transporter och svenska jobb
  • Naturlig och cirkulärt, Biobaserat ersätter CO2-intensiv stål, betong och aluminium.
  • Certifierat skogsbruk
  • Lägre klimatavtryck
  • Effektivt träskyddsmedel som håller rötsvampar borta
  • Säker hantering av träskyddsmedel, under hela livscykeln

Cancel