Hem » Beständigt trä » Begära Rötskyddsgaranti

Undermeny

Begära Rötskyddsgaranti

Print Friendly, PDF & Email

Om du har fått en rötskada och det inte har gått 20 år…

Om olyckan är framme, och du har fått rötskador på ditt tryckimpregnerade virke och vill åberopa rötskyddsgarantin för att få nytt virke istället för det skadade måste du kunna dokumentera och visa skadorna för den som sålde virket till dig. Skadan kommer att bedömas och om det är en skada som ersätts enligt rötskyddsgarantin kommer du få nytt virke som ersättning för de skadade delarna.

Vilken skada ersätter rötskyddsgarantin?

Garantin innebär att Svenska Träskyddsföreningen garanterar att virket ej skall ha kunnat bli så angripet av röta att det är satt ur sin sakfunktion under 20 års användning i Sverige.

Garantin gäller alltså för själva sakfunktionen av virket, vilket innebär t.ex. att en stolpe skall fungera som stolpe under 20 år. Den får alltså inte vara så mycket angripen av röta att produkten förlorar funktionen (stolpfunktionen) som den är tänkt till. Självklart gäller att det virket används enligt rekommendationen för själva träskyddsklasserna NTR A och NTR AB.

Förklaring av begreppen:

Rötangrepp: ”Orsakad av svampar, som under vissa betingelser kan angripa trä. Rötsvampar sprids till friskt virke genom sporer eller genom direkt kontakt med rötangripet virke. Sporerna, som endast är någon hundradels millimeter stora, bildas i ofantliga mängder i svampens fruktkroppar”.

Sakfunktion: En produkt som säljs som t.ex. en ”stolpe” som i sig är en funktion kan omfattas av garantin om den används till annat, bara det används enligt garantireglerna.

Hur ersätts virket

Det skadade virket och byggdelarna ersätts. Garantiutfästelsens maxbelopp är 100 000 SEK inklusive moms.

Garantin är maximerad till 100 000 SEK inklusive moms för varje enskild kund och garantitillfälle (ett kvitto).

Arbetet med att byta ut och bygga om ingår inte i garantin. Inte heller skruv, spik eller beslag.

Garantiutfästelsen inkluderar omleverans av rötskadat virke och med det menas att samma leveransmetod som vid den initiala leveransen används. Det vill säga om virket hämtades i butik är det där garantivirket hämtas, och om virket levererades levereras garantivirket till den platsen.

Vem ersätter virket

På garantisedeln är det Svenska Träskyddsföreningen och inte den enskilda tillverkaren, som står som adressat för lämnad garanti, även om det i praktisk och juridisk mening är varje enskild tillverkare (avtalspart) som är garant. Detta är en kollektiv garanti som kan lämnas av alla tillverkare som tillverkar impregnerat trä enligt NTR-systemet och som är medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen. Alla utger samma garanti, på samma villkor. Svenska Träskyddsföreningen kontrollerar att alla medlemmar följer reglerna för denna garanti.

Det är därför viktigt att spårbarheten är tydlig genom handelsledet till kunden.

Om tillverkaren, (den som utgett garantin) inte längre går att spåra på grund av ägarbyte, gått i konkurs, eller efter nedläggning, eller annan orsak, gäller garantin ändå. Träskyddsföreningen och dess medlemmar har åtagit sig en garantiförpliktelse på upp till 3 miljoner kr och delar solidariskt på kostnaderna. I dessa fall hanterar Svenska Träskyddsföreningen garantiåtagandet istället för tillverkaren som inte längre finns.

Konsumentens rättigheter

De första tre åren gäller garantin parallellt med Konsumentköplagen.

Från år fyra till tio skyddar garantin speciellt byggföretag som säljer enligt Konsumenttjänstlag. Byggföretagens ansvar och åtagande gentemot konsumenten sträcker sig till år tio.

Från år tio till tjugo är garantin träskyddsbranschens löfte till slutkonsument enligt garantiutfästelsen.

Gör så här

Tips! Läs och följ punkterna nedan noggrant och använd gärna Mall för reklamationsbegäran för att skapa din reklamationsbegäran.

1

Dokumentationskontroll

 • Plocka fram kvitton eller fakturor som bevisar inköp och kvantiteter samt
 • Garantisedel som tillhör det skadade virket och kontrollera att denna är försedd med tillverkarens och bygghandlarens stämpel.
 • 20-årsdagen får inte ha passerats.
 • Dessa två dokument ska inkluderas i Reklamationsbegäran.
 • Spara original och skicka kopior. Original ska kunna visas före ersättning

2

Reklamationsbevis

 • Beskriv problemen och presentera bevis för att rötskadan sätter produkten ur sin funktion. (Här har konsumenten bevisbördan (dock har säljaren bevisbördan om skadan inträffar år 1-3, då gäller konsumentköplagen)
 • Exempel på bevis:
  • Beskrivning och fotodokumentation
  • Besiktningsbevis
  • Annan relevant dokumentation

3

Reklamationsbegäran

 • Gör en reklamationsbegäran och lämna den som ni köpte virket av, det vill säga bygghandeln/byggföretaget och begär garantiersättning av det skadade virket. (Om bygghandeln/byggföretaget inte längre är finns kvar ska Svenska Träskyddsföreningen kontaktas istället)
 • Använd gärna Mall för reklamationsbegäran.
  • Ange kontaktuppgifter: Telefon, mail, leverans och installationsadress och andra uppgifter som underlättar kontakten.
  • Ange hur mycket virke som är skadat och faller under garantin och ange Träskyddsklass, dimension och längder.
  • Överlämna även underlagen från punkt 1 och 2 ovan.

4

Reklamationsbedömning

 • Bygghandeln bedömer underlagen och avgör om garantin ska kunna utnyttjas eller ej, om reklamationen är befogad eller ej.
 • Bygghandeln rådgör med tillverkaren under bedömningen och före beslut om garantin.
 • Kontroll och bedömning av:
  • att inlämnad reklamationsbegäran är fullständig och komplett
  • att användning inte avviker från Monterings- och användarinstruktioner, speciellt med avseende på rätt använd träskyddsklass. (exempel träskyddsklass NTR AB i mark godkänns inte.)
  • Att det är en rötskada och virket är satt ur sin sakfunktion

5

Ytterligare bedömningsunderlag

 • Om ytterligare information och underlag behövs för att slutföra reklamationsbedömningen kan någon eller några av följande åtgärder vidtas:
  • Begäran om kompletterande information eller bilder.
  • Bygghandeln och konsumenten kan komma överens om att ett platsbesök behövs. Det kan göras av bygghandlaren, tillverkaren eller av en besiktningsman.
  • Laboratorieanalys av rötskadan. Fysiskt exempel/provbitar kan behövas skickas in för analys om om det bedöms nödvändigt för att bedöma om det är en rötskada eller annat typ av nedbrytning, tex kemisk eller mekanisk skada. Särskild instruktion finns för uttagning av prov och hur och vart det ska skickas för analys.

6

Garantibeslut

 • När garantibegäran är komplett och eventuella kompleterande informationer är insamlade ska beslut fattas skyndsamt och beslutet ska meddelas direkt till kunden.
 • Beslutet ska ange motivering och i vilken omfattning garantiersättning görs.
 • Information om hur och när ersättning görs eller beställs.

!

Tillkommande kostnader och ekonomiskt ansvar

 • Före platsbesök, besiktningar eller andra åtgärder är det viktig att komma överens om hur kostnader som uppstår ska fördelas. Om det då skulle visa sig inte vara en berättigad reklamation, har kan bygghandlaren ha rätt till ersättning för kostnader av konsumenten, under förutsättning att bygghandlaren informerat konsumenten om detta innan.)
 • Bygghandeln har regressrätt mot tillverkaren och ska rådgöra med denna före åtgärder och beslut om garanti.
 • Om bygghandlaren gör upp med kunden om saker som inte omfattas av garantin får bygghandlaren själv stå för dessa och kan inte förvänta sig ersättning från tillverkaren.
 • Om bygghandlaren burit kostnader för besiktning och liknande ska tillverkaren ersätta bygghandlaren om reklamationsbegäran godkänns.

Läs mer…


Rötskyddsgaranti

Monterings- och användarinstruktioner

Mall för reklamationsbegäran

Cancel