Nätupplagan: 2024-06-24 9:33

Odling och träskydd

av | 2024 05 22 | TräskyddsAktuellt

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt aktivt ämne. Koppar är ett grundämne som finns överallt i jorden. Ibland i högre eller lägre koncentrationer. Koppar är ett så kallat essentiellt ämne som växter, djur och människor behöver för att leva. Det är farligt med kopparbrist och även givetvis om man får för mycket.

Impregnerat trä kan inte göra att växter får för mycket koppar. Det finns ofta mer koppar i marken från början än vad som kommer från virket under hela användningen. Koppar är dock giftigt för rötsvampar och för vattenlevande organismer. Det är därför det finns restriktioner för tex användning av impregnerat trä i vatten och t ex båtbottenfärger.

SLU (Lantbruksuniversitetet) har testat och drar slutsatsen att det inte påverkar växter eller deras rotbildning om man har impregnerat trä i odlingslådor eller stöd. Läs mer i SLU FAKTA 17T (Alternativ länk SLU Fakta 17T), Faktablad om växtskydd. Observera att texten är från 2005 och att många träskyddsmedel som beskrivs i texten inte längre finns på marknaden.

Tidigare fans flera träskyddsmedel som var fytotoxiska (giftiga för växter). Dessa träskyddsmedel används inte längre (kreosot, arsenik, krom m fl.). Dagens vattenlösliga medel, beskrivs som växtvänliga och har inte visat någon påverkan på växter. SLU beskriver att -medlen är generellt “växtvänliga”, dock kan man inte utesluta att aminbaserade kopparmedel kan ha en viss rothämmande effekt på speciellt känsliga växter.

Bestrykningsmedel (Träskyddsmedel som man målar på i efterhand) kan utgöra en betydligt större risk då de ofta ligger på ytan på virket och kan innehålla lösningsmedel och aktiva ämnen som är utgör större risk för växterna.

Tips om hur man använder trä i odlingslådor

  • Trävirke som används för trädgårdsodling på friland och i växthus utsätts i regel för mycket fukt, vilket gynnar angrepp av både missfärgande svampar och rötsvampar. Val av konstruktion och utformning är avgörande för att uppnå lång livslängd på konstruktionen.
  • Välj Impregnerat trä om du vill att din konstruktion ska hålla länge.
  • Allt träskyddsbehandlat virke skall torka ordentligt innan det används. (Om virket är nyimpregnerat känns det ovanligt tungt (högt vatteninnehåll efter impregnering).
  • Utforma så att virket kan torka och inte är i direktkontakt med jorden. Lecakulor eller andra kapillärbrytande material som gör att virket inte ständigt är blött.
  • Ställ odlingslådan på fötter så luften kan cirkulera eller på dränerande material.
  • Vid odling av mycket känsliga växter i direktkontakt med virket kan den rothämmande verkan elimineras genom behandling av träytorna med 15% kalkvätska.
  • Använd inte gamla järnvägssliprar eller produkter som är impregnerade med kreosot. Kör dessa till återvinningen.
  • Om man vill kan impregnerat virke målas när det är tort. Ett tips är därför att bygga med tort virke och måla före man börjar odla. Virke som är som regel för blött att måla om det redan används i odling och fuktas upp av vatten och jord.

Tips och inspiration

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel