Kallelse till extra föreningsstämma 2023

av | 2023-10-09, 11:25

Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 26 oktober i samband med Träskyddsdagen.

Alla personer i våra medlemsföretag är välkomna att delta men det är endast en företrädare som kan utöva rösträtt på stämman. Alla som vill delta ska anmäla sig.

Vid stämman kommer VD Fredrik Westin berätta om planerna för nästa verksamhetsår.

Stämman sker som en del av Träskyddsdagen. Läs inbjudan och program här.

Det finns fortfarande några platser kvar på Träskyddsdagen. Nu är sista chansen att anmäla.

Kallelse och föredragningslista

Extra föreningsstämma 2023 i Svenska Träskyddsföreningen

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2023, kl 16.30 till ca 17:00

Plats: Clarion Grand Hotel i Helsingborg

Anmälan: Anmälan sker genom att fylla i anmälningsformulär för Träskyddsdagen.

https://forms.office.com/e/9eTpvPyPhS

(Om du redan har anmält dig till träskyddsdagen är du troligen redan anmäld till stämman.)

Kallade: Föreningens medlemmar och anställda. En röst per medlemsföretag.

Föredragningslista

§ 1. Stämman öppnas

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

§ 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 4. Val av två justeringsmän

§ 5. Justering av röstlängd

§ 6. Presentation av verksamhetsplan och budget för år 2024

§ 7. Beslut om att fastställa stadgar för Svenska Träskyddsinstitutet (bifogade)

§ 8. Val av styrelse för Svenska Träskyddsinstitutet

§ 9. Fastställande av avgifter för år 2024

§ 10. Ärenden som inkommit till styrelsen senast 14 dagar före Extra föreningsstämman

§ 11. Extra föreningsstämman avslutas


Ladda ner och skriv ut

2023-10-26 STF Extra föreningsstämma Kallelse.pdf

Träskyddsinstitutet Stadgar 2023 Utkast.pdf

Cancel