Nätupplagan: 2023-11-29 22:11

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Förebyggande åtgärder mot trämögel på arbetsplatser

av | 2023 10 24 | TräskyddsAktuellt

Efter vårt medlemsmöte där vi diskuterade mögel på virkespaket och lagervaror, finns det i denna text ytterligare information om ämnet. Arbetsmiljöverket har i samarbete med Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Skogs- och träfacket utvecklat en informativ broschyr om förebyggande åtgärder mot trämögel på arbetsplatser där trähantering är central. Denna information kompletterar de insikter och rekommendationer som diskuterades under vårt möte, och ger en helhetsbild av hur vi bäst kan hantera och förebygga mögelskador.

Broschyren understryker vikten av att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen och föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att planera och organisera trähantering på rätt sätt kan tillväxt av trämögel förebyggas. Samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare är också avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö.

Inandning av mögelsporer eller fragment från mögelsvamp kan ge upphov till hälsorisker. Det är både levande och dött trämögel som ger besvär. Vid akut inandning av höga halter förekommer influensaliknande besvär. Inandning av trämögel vid upprepade tillfällen kan ge upphov till kroniska inflammatoriska förändringar i lungan. 

Hur skyddar man sig? 

Vid arbete med trämögelangripet virke rekommenderas användning av andningsskydd och överdragsklädsel. Regelbunden städning med lämplig utrustning är avgörande för att förhindra mögeltillväxt och minimera riskerna för hälsoproblem.

Så förhindras trämögel:

  • Genom bra rutiner och att arbeta förebyggande kan man undvika att trämögel uppstår.
  • Om mögel upptäcks ska problemen åtgärdas så fort som möjligt för att förhindra hälsorisker i den fortsatta hanteringen. 
  • Reflektera över vad som gått fel i processen och rätta till problemet så att det inte uppstår igen. 
  • Virke med synligt trämögel ska princip aldrig tas in en arbetslokal för bearbetning. 

Broschyren ger även specifika råd för olika branscher inom träindustrin. 

Broschyren utgör en värdefull roll för alla som arbetar med trähantering. Genom att följa råden och riktlinjerna i broschyren kan arbetsplatser effektivt förebygga trämögel och minimera hälsorisker. En säkrare arbetsmiljö och bättre hälsa för de anställda är de positiva konsekvenserna av dessa förebyggande åtgärder.

Tryck här för att läsa mer och för att ta del av broschyren.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-11-29
Cancel