Sjödalsparken i Huddinge

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2023-06-28 | Träskyddspriset 2023

BRYGGOR PÅ LAND

Huddingebornas nya stadspark – ett vardagsrum mitt i centrum

Det finns gott om parker i Huddinge kommun men likafullt har centrumborna under lång tid efterlyst en stadspark i myllret av aktiviteter i Huddinge centrum. På kort tid har därför den nygamla stadsparken med namnet Sjödalsparken blivit – om möjligt – ännu mer populär än tidigare. Den har sin placering alldeles intill centrumkärnan i Huddinge och tjänstgör nu som grön lunga och vardagsrum för boende och besökare. Här pågår ett vitalt och rörligt stadsliv i vardagen och under helgerna sker möten i parken för picknick och samvaro. Här arrangeras årligen ett stort antal aktiviteter, med exempelvis Huddingedagarna, Huddinge jazz- och blues, Friskis och Svettis samt firande vid valborg och midsommar.

När beslut togs om en utveckling av centrumkärnan i Huddinge slog kommunen fast att den befintliga och högeligen populära Sjödalsparken skulle rustas och uppgraderas till Huddinges huvudsakliga stadspark. Mottot för parkens uppgradering löd ”En riktig finpark med rikt och varierat innehåll och stora upplevelsevärlden”.

Tankarna bakom gestaltningen av Sjödalsparken var att lyfta fram och ta tillvara resursen av det klassiska vattendraget Fullerstaån som någon gång under 1950-talet kuverterades och hamnade dold för allmänheten. Den nya stadsparken utnyttjar parkens grundstruktur och insatserna har fokuserat både på att förbättra befintliga – och lägga till nya – kvaliteter där möjlighet finns. Förslagets bärande idé är parkens två rumsliga sekvenser, landskapsparken och folkparken, med utgångspunkt i grundtankar om hållbarhet och cirkularitet. Parkmiljön har en prägel av trä och här återfinns entrérummet, finparken, scenen, picknickytor och fruktträdgården. Projektet syftar till att skapa tillförda ekologiska värden, genom vattnet, ängsytor, olika busk- och trädskikt samt hantering av dagvatten från Huddinge centrum. Projektet har fått ett stort stöd av Boverkets fond ”grönare städer”.

Nominerad till Träskyddspriset. Sjödalsparken, Huddinge kommun. På bilden Emil Högberg (s) kommunalråd i Huddinge.

Den byggda utemiljön har ett starkt inslag av Linaxbehandlade trälösningar. Det träskyddsbehandlade materialet har utnyttjats för gångstråk som höjts upp över marken som, vilka övergår till sittfunktioner och flacka trappor i parkens landskap. I en lekparksdel sänker de sig till marken och övergår till sargar kring sandlådor och lekstrukturer. Därmed förstärker träprojektet stråk för rörelse i landskapet och förbinder olika parkfunktioner med varandra. Bryggorna har en enkel, ren och pragmatisk utformning där bärande balkar fästs in i stolpskor som är synliga nedanför trädäckets kant. Trädäcken är infästa med med skruv med försänkta skallar. De träskyddsbehandlade träprodukterna i parkredskap, broar och bryggor borgar för att boende och besökare kan nyttja parken under lång tid.

En modern stadspark utformad med möjligheter till aktiviteter för alla åldrar, präglad av hållbarhet och värnande av ekologiska värden, med en påtaglig, väl utformade och beständiga träbaserad inslag gör Sjödalsparken till en värdig kandidat till Träskyddspriset 2023.

Fakta om projektet

Objekt, objekttyp: Lekpark, broar och bryggor
Byggår: 2020-21
Material: Linax Natur
Byggherre: Huddinge kommun
Arkitekt:
Konstruktör:
Byggentreprenör:
Materialleverantör: Bitus AB

Fler bilder

Cancel