Skapa Avfallsdeklaration

av | 2023-04-21, 09:42

När våra produkter blir avfall måste den som skapat avfallet veta hur det ska sorteras. Det är givetvis nästan omöjligt att en som använder virket ska känna till vad virket innehåller och kunna göra en avfallsdeklaration. Saknar man deklaration och om man misstänker att det kan vara farligt avfall så ska det klassas som farligt avfall. Det är här vi kan hjälpa till och tillhandahålla en avfallsdeklaration som följer med våra produkter från början så att de som skapar avfallet kan göra en korrekt deklaration när våra produkter blir avfall.

Träskyddsföreningen har med stöd av Goodpoint, Fröberg & Lundholm, IVL och SLU beräknat hur avfall från träskyddsbehandlat virke ska bedömas enligt Avfallsförordningen (2020:614). Den största delen av träskyddsbehandlat virke som blir avfall idag ska sorteras som som blandat trä (Icke Farligt Avfall, IFA). En liten del av träskyddsbehandlat virke ska sorteras som farligt avfall (Farligt Avfall, FA). Detta gäller främst virke av klass NTR A med en regelmässigt hög splintvedsandel. Exempel på produkter där detta kan förekomma är slipers, stolpar och byggtimmer. Även en viss del av virke av klass NTR AB med en hög splintvedsandel ska sorteras som FA, för vissa träskyddsmedel.

Med Avfallsdeklarationen i handen får den som har skapat avfallet information om hur det ska sorteras. Därmed möjliggörs korrekt hantering och sortering. Bladet visar alltså hur spill och kapbitar ska hanteras i avfallsledet. Det finns regler som tydligt anger att FA inte får blandas med IFA. Avfallsdeklarationen får stor betydelse för hur de olika avfallsströmmarna får hanteras i praktiken.

Stora förändringar för sortering av avfall

En skillnad blir att avfall från virke som åtföljs av en avfallsdeklaration som anger IFA ska hanteras som blandat trä och får inte slängas tillsammans med behandlat trä som är FA. Det som ska sorteras som FA är gammalt impregnerat trä och okända rivningsrester, samt odokumenterade eller äldre impregnerade trävaror.

Kostnaden är betydligt lägre för att slänga IFA än för FA. Avfall av blandat trä (IFA) hanteras tillsammans med målat trä och träskivor och trämöbler. Här finns det pengar att tjäna i alla led. Vinsten blir skillnaden i kostnad för att bli av med FA jämfört med IFA.

En annan skillnad är att man inte behöver tänka på att rapportera FA (Antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt av NFS 2020:5) om avfallet är IFA.

Sist och inte minst uppnås samhälls- och miljövinster. Korrekt källsortering möjliggör återbruk och minskade avfallsmängder. Träskyddsbehandlat trä kan alltså återanvändas, vilket inte går eller är svårt med farligtavfall. Genom återbruk bidrar avfallsdeklarationerna till att minska byggsektorns stora avfallsvolymer. Avfall från träskyddsbehandlat trä av god kvalitet kan fortsatt användas i flera år, och passar därför utmärkt för återbruk.

Genom källsorteringen kommer den totala volymen FA minska, vilket är ett högt prioriterat miljömål, och åtgärden kommer få stor effekt på klimat och miljö. Här måste alla aktörer i hela kedjan hjälpa till så att hanteringen blir rätt, och på så sätt öka återbruk och minska mängden FA.

Ingen skillnad för gammalt impregnerat

När man river och slänger äldre virke ska det hanteras som farligt avfall. Den teoretiska gränsen är 2004 då CCA medel togs ur produktion (1996 utgjorde CCA ca 50% av användningen och minskade fram till 2004). Det kan ha nått marknaden under någon tid efter men 2004 hade användningen minskat till nära noll. Svårigheten är att veta exakt men med bygghandlingar som visar inköpsår eller ännu hellre leverantör och träskyddsbehandling kan virket hanteras som IFA.

Beräkning av vilka produkter är farligt avfall

Vi har beräknat halter av ämnen i träskyddsbehandlat virke för de vanligaste träskyddsmedlen. Slutsatsen är att det är halten av kopparjoner och andra ämnen som är klassificerade som miljötoxiska som avgör om det blir FA eller IFA. Övriga ingående ämnen med andra klassificeringar finns i så låga halter att de inte kan påverka klassificering av avfall som FA.  

Vi behöver alltså titta på halterna av ämnen med miljötoxiska klassificeringar i det behandlade virket. Det avgörande här är upptagningen (kg/m3) av träskyddsmedel, men även av andelen splintved och fuktkvoten spelar in i hur mycket träskyddsmedel som finns i virket. 

Vissa trävaror har mycket stor andel splintved till följd av vilken del av stocken den kommer från. Det finns även varians inom en dimension, där en viss dimension kan ha mycket eller lite splintved, eller olika mycket i olika ändar av virket. 

Vissa produkter är har regelmässigt hög splintvedsandel. Ett exempel är runt virke som stängselstolpar som ofta har en splintvedsandel på 60%. Impregneringsföretaget har ofta mycket god kännedom om splintvedsandelen för ett visst sortiment eftersom det är en central del av tillverkningskontrollen och produktionsekonomin. 

Viktigt! Företaget är själv ansvarig för att välja rätt Avfallsdeklaration till rätt produkt. Att deklarera fel skadar förtroendet för hela branschen och kan omkullkasta förtroendet för avfallsdeklarationsmallarna.

Sammanfattning:

Farligt avfall (FA)

  • Gammalt impregnerat rivningsvirke av okänd ålder utan dokumentation.
  • Nytillverkat virke blir endast i undantagsfall FA. Exempel utgör varir ned regelmässigt hög splintvedsandel i NTR A eller NTR AB eller för produkter med extra hög upptagning som tex ledningsstolpar och slipers.
  • Strö av NTR A

Blandat trä (IFA)

  • Sågat och hyvlat av NTR A, NTR AB, NTR B, NTR GRAN med normal splintvedsandel.

Ansvar

Träskyddsföreningen har ansvar för mallen men inte för deklarationen. Genom att använda mallen och fylla i företagsuppgifter, samt genom att koppla den till en viss produkt och träskyddsbehandling övertar företaget hela ansvaret för att informationen är korrekt och är relevant för den aktuella produkten. Deklarationen gäller inte generellt för alla produkter utan det är viktig att bladet kopplar till en specifik produkt eller produktkategori, behandlat med specifikt träskyddsmedel och som uppfyller splintvedskravet.

Instruktioner för Avfallsdeklarationer

Logga in i TSM-Systemet

Avfallsdeklarationsmallar finns nu i TSM-Systemet (och de gamla pdf-mallarna är borttagna).

För att en Impregneringsanläggning ska publicera ett en Avfallsdeklaration måste man själv skapa en Avfallsdeklaration för varje produktgrupp och koppla det till en Avfallsdeklarationsmall. (Kopplingen görs genom kombinationen av: Träskyddsklass, Träskyddsmedel, Avfallstyp)

De Avfallsdeklarationer som skapas på detta sätt “dyker upp” i Bygghandlarlistan och kan skrivas ut genom “Skapa Dokument”.

  1. Förutsätter att du har ett inloggningskonto kopplat till er Impregneringsanäggning
  2. Logga in på TSM-Systemet och gå till fliken Avfallsdeklarationer
  3. Skapa Produktgrupp (se nedanför)
  4. Om du vill ändra klickar du på produktgruppens namn, som du vill ändra på.
  5. Skriv ut och korrekturläs, att det har blivit som du vill.

Skapa produktgrupp

Namn är namnet på er Avfallsdeklaration som också visas i Bygghandlarlistan. Tänk på att det ska vara ganska kort och samtidigt vara lätt att förstå vilka produkter som avses.

Beskrivningen visas på Avfallsdeklarationen och ska tydligt definiera vilka produkter som omfattas av deklarationen. Här är den största och viktigaste skillnaden om det är FA eller IFA.

Välj den Träskyddsklass och Träskyddsmedel som Avfallsdeklarationen avser.

Välj Avfallstyp som avgör om Avfallsdeklarationen avser IFA eller FA. Det avgör vilken mall som hämtas upp vid utskriften.

Är det IFA eller FA?

Det hänger på halten koppar

Hur mycket koppar är det i virket. Beräkningen sker på vikt koppar och vikt trä.

Avgörande parametrar är trävarans fuktkvot och splintvedsandel och impregneringsmedlets kopparinnehåll.

Virkets densitet och jämnviktsfuktkvot är känd. Lika så kopparinnehåll per träskyddsmedel/NTR-klass.

Vi har beräknat genomsnittlig splintvedsandel för olika träskyddsklasser med utgångspunkt i branschens dimensionsfördelning. Baserat på denna halten av träskyddsmedel beräknats med utångspunkt från NWPC Approval list och den upptagning och inträning som krävs för NTR-certifierad tillverkning.

Tillverkning med högre upptagning än NTRs godkännandelista, avvikande från dimensionsfördelingen eller systematisk användande av utbyten (tex sidobrädor) med hög splintvedsandel kan leda till att splintvedsandelen avviker från genomsnittet och där med behöver deklareras som FA. I ett virkespaket kan det förekomma enskilda brädor med hög splintvedsandel men för deklarationen av produkten ska genomsnittlig splintvedsandel användas.

Splintvedsandel i NTR A och NTR AB

Resultat av beräknade och uppmätta splintvedsandelar i virke.

Träskyddsklass Medelvärde Sverige enligt dimensionsfördelning Rundvirke grövre dimensioner
NTR A 34% 60%
NTR AB 40% NA

Strön

Strön som läggs i virkespaketen för impregnering och torkning blir genomimpregerade (som om det var 100%) splintved om det är av furusplitved. Användning av strön av furusplitved undvikas av impregneringsföretagen som därigenom minskar miljöbelastning och kostnader.

Genom att använda gran eller andra icke permeabla träslag minskas inträngning och upptagning betydligt. Strön av gran har vid analyser visat att inträngning motsvarar ca 38%.

Tillverkare kan deklarera vilka strön som används så att kunden/användaren vet hur strön ska sorteras med avseende på FA/IFA.

Cancel