Nätupplagan: 2023-09-25 01:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Så här ska avfall från träskyddsbehandlat virke sorteras

av | 2023 03 08 | TräskyddsAktuellt

Impregnerat trä klassas ofta felaktigt som farligt avfall. Reglerna i avfallsförordningen är tydliga men att beräkna hur avfall ska klassificeras är komplicerat och kräver detaljerad kunskap om avfallets egenskaper och innehåll.

Enligt avfallsförordningens klassificeringsregler ligger träskyddsbehandlat virke som tillverkats med vattenlösliga kopparbaserade träskyddsmedel under gränsvärdena för vad som utgör farligt avfall och ska därför sorteras som blandat träavfall.

Produkter som tillverkats enligt träskyddsklass NTR A och NTR AB i standardsortimentet klassas med god marginal som icke-farligt avfall.

Det finns dock undantag då gränsvärden överskrids och avfallet ska klassas som farligt avfall.

Trä är en naturprodukt med naturligt stor variation, vilket betyder att enskilda trävaror kan närma sig gränsvärdet eller ligga strax över.

Tillverkare av träskyddsbehandlade trävaror i Sverige kan tillhandahålla detaljerad information om sina produkters innehåll, och hur avfall från dessa ska klassificeras och sorteras när det blir avfall.

Med korrekt information kan avfallet sorteras rätt och mängden farligt avfall kan minskas betydligt. Dessutom underlättas återbruk. Återbruk är resurseffektivt, och en viktig del för att nå miljömålen. För impregnerat trä är återbruk värdefullt då produkterna är mer förädlade och har mycket längre livslängd än obehandlat trä.

Sortering av impregnerat trä

Träprodukt

Klass/Sorteras som


Impregnerat NTR AB

Trall, sågat, hyvlat och gäller
alla varor oavsett dimension

IFA. Icke-Farligt Avfall

Sorteras som:

blandat trä
(ej impregnerat farligt avfall)


Impregnerat NTR A

Sågat och hyvlat och gäller
alla dimensioner enligt dimensionsfördelningstabellen.

Exempel är sågat och hyvlat impregnerat virke. Undantag finns se nedan

IFA. Icke-Farligt Avfall

Sorteras som:

blandat trä
(ej impregnerat farligt avfall)


Impregnerat NTR A

Vissa undantag finns och det gäller
specialprodukter som klassificerats som FA.

Exempel är vissa icke-svarvade stängselstolpar eller produkter med onormalt hög splintvedsandel.

FA. Farligt Avfall.

Sorteras som:

impregnerat farligt avfall


Gammalt impregnerat

Äldre impregnerat virke som tillverkats före 2004 ska alltid sorteras som farligt avfall.

FA. Farligt Avfall

Sorteras som:

impregnerat farligt avfall.


Senaste nyheterna

Produktionsstatistik för 2022

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022 Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-25
Cancel