Nätupplagan: 2023-09-23 07:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Sverige tar över europeisk standardisering av träskydd

av | 2022 11 02 | TräskyddsAktuellt

Sverige tar över ledningen för kommittén som tar fram och förvaltar standarder om beständighet för trä och träbaserade produkter. Arbetet med planering och finansiering har pågått under året men nu är alla beslut fattade och det är dags att börja arbetet.

Svenska institutet för standarder, SIS har från den 12:e oktober övertagit ansvaret för sekretariatet för CEN/TC 38. Lina Nordfors är Sekreterare och Linda Mellgren är del i arbetet. SIS har en stor erfarenhet och ansvarar redan för många tekniska kommittéer (TC), internationell, i EU och i Sverige och både Lina och Linda har stor erfarenhet om trä och träskyddsområdet.

Den 1:a november utsågs Mats Westin, RISE till ordförande för kommittén. Mats Westin är senior forskare på forskningsinstitutet RISE och har under flera år varit verksam i standardisering inom europeisk och svensk standardisering.

Vad gör TC38?

Standardisering är viktigt för nästan alla delar i samhället och så även för vår bransch och på träskyddsområdet. Industrin och samhället sätter på detta sätt gemensamma regler för material, provningsmetoder och terminologi.

CEN/TC38 Durability of wood and wood-based products, eller på svenska beständighet för trä och träbaserade produkter är en del av Europeisk standardiering (CEN) och ansvarar för arbetet inom flera viktiga områden på träskyddsområdet. Det omfattar naturlig och tillförd beständighet mot biologiska skadegörare. Arbetet är uppdelat i flera arbetsgrupper, så kallade WG som har ansvar för olika delar som till exempel klassificering, funktion, rötsvampar, insekter, träskyddsmedels effektivitet för att nämna några.

TC38 är den “centrala kommittén” för samordning i Europa och till den finns nationella spegelkommittéer knutna som samordnar de nationella synpunkterna från industrin. I Sverige är arbetet inordnat under en teknisk kommitté som heter SIS/TK 182 Trä. Här återfinns en arbetsgrupp (AG) som heter AG 03, Beständighet och rundvirke. Fredrik Westin som är VD i Svenska Träskyddsföreningen är ordförande för AG 03.

Varför händer det nu?

I nära 60 år har sekretariatet för TC38 hanterats av den franska organisationen AFNOR. De ville lämna över till ett land med en mer aktiv industri. Den nordiska träskyddsindustrin med Nordiska Träskyddsrådet i spetsen ansåg att det var viktigt att TC38 kan drivas vidare och såg gärna att SIS, med sitt stora kunnande på området ansökte om att ta över sekretariatet. Genom samverkan med olika aktörer har ett tillräckligt underlag för finansiering kunnat uppnås och SIS har därefter ansökt vilken nu alltså har godkänts.

Varför är det viktig med industrins deltagande?

Att arbeta med standardisering uppfattas av många som tålamodsprövande och tråkig och i till och med helt ointressant. Men då det kommer “regler” som ändrar förutsättningarna för ett företag eller en bransch blir det plötsligt mycket viktig och då är det för sent att göra nått åt. Det kan ändringar vara till det bättre eller i värsta fall till det sämre. Standardisering kan användas för att stärka en produkt eller branch konkurrenskraft. Ibland på bekostnad av någon annan.

Genom standarder i EU får vi lika spelregler och kan därigenom sälja våra produkter i hela EU. Här gäller det att bevaka sitt företags intressen och påverka så att utvecklingen går åt rätt håll.

Det finns flera sätt att delta i arbetet men som svensk företag börjar det med att bli medlem i SIS/TK 182. Som medlem i Svenska Träskyddsföreningen eller någon annan branschförening får man ett indirekt inflytande men det är givetvis av stort värde att delta direkt.

Läs mer om SIS/TK 182 och hur man kan delta i arbetet. SIS/TK 182

Läs mer om CEN/TC 38

Pressmeddelande från SIS. Sverige tar över europeisk standardisering av träskydd

Senaste nyheterna

Produktionsstatistik för 2022

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022 Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-23
Cancel