Kallelse till extra föreningsstämma 2022

av | 2022-11-01, 09:12

Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 8 december.

Alla personer i våra medlemsföretag är välkomna att delta men det är endast en företrädare som kan utöva rösträtt på stämman. Alla som vill delta ska anmäla sig och man kan välja om man vill delta online eller på plats i Stockholm.

Vid stämman kommer VD Fredrik Westin berätta om planerna för nästa verksamhetsår.

Efter stämman kommer styrelsens ledamöter och suppleanter samt valberedning att inta styrelsens julbord. (Julbordet är i år endast för dessa)

Kallelse och föredragningslista

  • Extra föreningsstämma 2022 i Svenska Träskyddsföreningen
  • Tid: Torsdagen den 8 december 2022, kl 14.30 till ca 15:30
  • Plats: IOffice, lokal Margareta (plan 3): Drottninggatan 33, Stockholm samt, Online Teams.
  • Anmälan sker genom att fylla i formulär HÄR

Kallade: Föreningens medlemmar

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1. Stämman öppnas
§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
§ 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 4. Val av två justeringsmän
§ 5. Justering av röstlängd
§ 6. Presentation av verksamhetsplan och budget för år 2023
§ 7. Fastställande av avgifter för år 2023
§ 8. Ärenden som inkommit till styrelsen senast 14 dagar före Extra föreningsstämman
§ 9. Extra föreningsstämman avslutas


Cancel