Nätupplagan: 2023-12-06 16:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Lägesrapport 2 från försöken i Björnlandets nationalpark

av | 2022 05 11 | TräskyddsAktuellt

Svenska Träskyddsinstitutet publicerar lägesrapport från Björnlandets nationalpark. Fältförsöken utvärderar beständighetsegenskaperna hos material som fjällvuxen gran och lärk samt kärnved av lokalt framtagen furu, liksom effekten av kolning och behandling med trätjära.

Resultaten efter sex års provning kan sammanfattas enligt följande:

  • De lokala furu- och granmaterialen uppvisar alla ett rötindex på cirka 90%, dvs ungefär samma som för den obehandlade furukontrollen, medan lärkmaterialen uppvisar ett något lägre rötindex.
  • Ingen skillnad i beständighetsegenskaper mellan kärnved av lokalt framtagen furu och furu av okänt ursprung som levererats från lokalt sågverk kunde observeras. Ansträngningar för att välja ut särskilda material kan därför inte förväntas avspegla sig i en längre brukstid för dessa material än vad som kan uppnås med motsvarande kommersiellt tillgängliga material.
  • Det bästa resultatet av obehandlade material efter sex års exponering uppvisas av falsk akacia/robinia av ungerskt ursprung med ett rötindex på drygt 60 %.
  • Beständigheten förbättras inte av att virket är tätvuxet.
  • Ytlig behandling med trätjära eller kolning eller en kombination av dessa bidrar inte till en ökad beständighet i markkontakt.

Läs hela rapporten här:

STI Medd 190

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-06
Cancel