Lagringsråd för Träskyddsföretag

av | 2021-12-04, 09:32

Rekommendation för Svenska träskyddsföreningens medlemmar

Att producera virke enligt NTRs kvalitets- och kontrollsystem är en vidareförädling, som ger trä en möjlighet att användas i utsatta situationer som andra byggmaterial inte klarar. Alla ytor, oavsett material, kan dock angripas av mikrobiell påväxt eller missfärgande svampar (i dagligt tal kallat mögel). Detta gäller även för träskyddsbehandlat trä, om det lagras felaktigt dvs fuktigt, varmt och i smutsig miljö. Lagring under tiden juni–oktober innebär generellt ökad risk för angrepp jämfört med övrig tid under året. Missfärgande svampar kan etablera sig och växa vid hög fuktkvot/luftfuktighet och en temperatur över ca 10°C: Det är därför viktigt att:

Minimera riskerna för angrepp av missfärgande svampar

A. Se till att virket är fritt från angrepp innan det impregneras; detta gäller även strön som används för uppströning av virket före impregnering.
B. Skydda virket från damm och smuts såväl före som efter impregnering.
C. Tillsats av mögelhämmande preparat i impregneringslösningen kan ge ett tillfälligt skydd efter impregneringen.
D. Impregnera endast uppströade paket och se till att ströningen är korrekt utförd, dvs:

  • använd/se till att ströna är minst 10 mm tjocka men gärna grövre
  • ströna ska vara minst lika långa som paketens bredd
  • avståndet mellan ströna skall anpassas till paketens längd
  • bandning skall göras över ströraderna
E. Om virket kan torkas ned till en medelfuktkvot på ca 25% i virkestork direkt efter impregnering, så ger det väsentligt ökad säkerhet när det gäller att undvika mikrobiell påväxt.

Lagra virket rättLagring bör ske i öppna virkesmagasin på sådant sätt att virket skyddas från nederbörd – även sidoinfallande sådan – solstrålning, smuts och markfukt.

2
Det är viktigt att ha god luftomsättning i och runt paketen på lagringsplatsen. Försök att placera virkesstaplarna så att vinden utnyttjas effektivt.
3
Om virket lagras utan tillfredsställande luftomsättning så bör virket ha en fuktkvot på mindre än 25%. Genom eftertorkning får virket en väsentligt ökad säkerhet mot mikrobiell påväxt.

4
Håll lagerplatsen ren och snygg och skydda virket från damm och smuts. Kapbitar, sågspån, kasserade emballage och spännband skall avlägsnas.

Denna rekommendation har tagits fram av SP Trä i samarbete med Svenska Träskyddsföreningen. 2013-07-12. Uppdaterarad 2021-12-03

Cancel