Lagringsråd för Byggvaruhandeln

av | 2021-12-06, 09:31

Lagring av NTR-impregnerat trä hos bygg- och trävaruhandeln

Råden är tillämpliga för hantering av allt virke i handel, transport, lagring och byggverksamhet.

Tryckimpregnering enligt NTRs kvalitets- och kontrollsystem är en vidareförädling som ger trä en möjlighet att användas i utsatta situationer som andra byggmaterial inte klarar. Alla ytor, oavsett material, kan dock angripas av mikrobiell påväxt eller missfärgande svampar (i dagligt tal kallat mögel). Detta gäller även för impregnerat trä, om det lagras felaktigt dvs fuktigt, varmt och i smutsig miljö. Lagring under tiden juni–oktober innebär generellt ökad risk för angrepp jämfört med övrig tid under året. Missfärgande svampar kan etablera sig och växa vid hög fuktkvot/luftfuktighet och en temperatur över ca 10°C: Det är därför viktigt att:

Lagra virket rätt


Lagring bör ske i öppna virkesmagasin på sådant sätt att virket skyddas från nederbörd – även sidoinfallande sådan – solstrålning, smuts och markfukt.

2
Det är viktigt att ha god luftomsättning i och runt paketen på lagringsplatsen. Försök att placera virkesstaplarna så att vinden utnyttjas effektivt.

3
Om virket lagras utan tillfredsställande luftomsättning bör virket ha en fuktkvot på mindre än 25% och krav om eftertorkning måste då ställas på leverantören av det impregnerade virket. Genom eftertorkning får virket en väsentligt ökad säkerhet mot mikrobiell påväxt.

4
Håll lagerplatsen ren och snygg och skydda virket från damm och smuts. Kapbitar, sågspån, kasserade emballage och spännband skall avlägsnas.

Denna rekommendation har tagits fram av SP Trä i samarbete med Svenska Träskyddsföreningen. 2013-07-12. Uppdaterarad 2021-12-03

Cancel