Kallelse till Extra föreningsstämma

av | 2021-10-27, 15:20

Hej ,

Du får detta mail i egenskap av ansvarig kontaktperson för medlemsföretaget som har rätt att delta på extra föreningsstämma.

Om du inte längre är kontaktperson ber jag dig att svara mig och meddela vem som är kontaktperson idag.

Kallelse och föredragningslista

Art: Extra föreningsstämma 2021 i Svenska Träskyddsföreningen
Tid: Torsdagen den 9 december 2021, kl 15.00 till ca 15:30
Plats: Näringspunkten, Fleminggatan 7 Stockholm samt, Online, Teams.
Anmälan sker genom att svara till svtf-kansli@traskydd.com

Kallade: Föreningens medlemmar, genom de till kansliet anmälda kontaktpersonerna för respektive medlemsföretag.

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1. Stämman öppnas
§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
§ 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 4. Val av två justeringsmän
§ 5. Justering av röstlängd
§ 6. Presentation av verksamhetsplan och budget för år 2022
§ 7. Fastställande av avgifter för år 2022
§ 8. Ärenden som inkommit till styrelsen senast 14 dagar före Extra föreningsstämman
§ 9. Extra föreningsstämman avslutas

ANMÄLAN

Anmälan till stämma

Varmt välkomna!
Ulrik Lindgren
Ordförande

Cancel