Vårdsätra Naturpark i Uppsala – tillgänglighetsanpassade gångstråk i hundraårigt naturreservat

2021-09-03 | Träskyddspriset 2021

Vårdsätra Naturpark är ett av landets äldsta naturreservat och på sätt och vis också ett av de mest hemlighetsfulla. Här ska naturen sedan starten år 1909 nämligen få leva sitt eget liv utan att vi människor blandar oss i. Området är naturskyddat sedan 1912, är sex hektar stort och består av gammal beteshage som nuförtiden är en mycket tät ädellövskog med flera mycket stora ekar och gamla almar av vidunderlig storlek.

Här har trä verkligen använts för att på ett ytterst skonsamt sätt som både skyddar naturmiljön och samtidigt tillgängliggör området.

Det finns få naturområden i hela Europa som stått orörda i över hundra år. Många uppsalabor, besökare med naturintressen från hela mälardalen och forskare från hela världen besöker Vårdsätra. Och de smarta och funktionella gångstråken i trä gör att många verkligen njuta av de unika miljöerna, artrikedomen och fågellivet.

Vårdsätra Naturpark. Foto: Anna Simonsson

Vårdsätra Naturpark, Uppsala. Foto: Anna Simonsson

Historien bakom Vårdsätra Naturpark är att grundaren och botanikern, professor Rutger Sernander (1866-1944) ville undersöka vad som händer om beteshagar lämnas fullständigt orörda under lång tid. Vårdsätra gård som givit namn åt den byggda miljön är känd sedan 1300-talet och Uppsala universitet blev 1768 ägare till gården, och såväl naturområde och ägarskap möjliggjorde förstås professor Sernanders förverkligande av den unika parken.

Det som präglar en i princip orörd natur är att träd som faller omkull förstås ligger kvar. Därmed finns inom parkens gränser död ved i alla nedbrytningsstadier och som förstås ”bebos” och koloniseras av svampar och lavar, mossor och en bred skara av olika insekter som behöver murken ved i sin livsmiljö. Och just i eller i mellanrummen mellan träd och buskar stormtrivs förstås också massor av fågelarter som knappast bryr sig om de stängsel som omger Vårdsätra. .

Under sommarhalvåret är den skogliga miljön hemvist för många intressanta fåglar; här kan besökaren se och höra kattuggla, näktergal, härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare och rosenfink. Deras vårkonserter vill många inte gärna missa..

Hela naturmiljön och skogen utgör ett försöksområde för vetenskapliga studier parkmiljön är i därför i princip stängd för allmänheten. De uppmärksammade promenadstråken i skyddat trä har Vårdsätra verkligen bidragit i till samhällsnytta. De har möjliggjort för besökare att se in i den orörda naturmiljön, uppleva dofter, ljud och växt- loch djurliv. Med funktionella träbaserade lösningar har också den unika parkmiljön tillgänglighetsanpassats med särskilt utformade viloplatser i trä som väl smälter in i miljön och som verkligen inbjuder alla till besök.

Passager och bryggor i trä var redan från start i projektet ett medvetet val för att öppna upp Vårdsätra naturpark och möjliggöra besök från allmänheten utan att den unika miljön riskerar att ”störas” eller att skador inträffar. De sträckningar för promenadstråken som valts ut möjliggör besök med syfte att kunna se en orörd naturmiljö, med biologisk mångfald i fokus.

Valet av material har skett med fysisk, ekologisk och social hållbarhet som utgångspunkt för Vårdsätra naturpark. För utemiljön har lång fysisk hållbarhet varit ett viktigt kriterium då såväl säkerhetsfrågor som slitage blir konsekvensen när platsen öppnas för allmänheten.

Beställaren har medvetet haft med i beräkningen möjligheten till hårt slitage och därmed också krav hög säkerhet vilket medförde att valet föll på skyddat trä i NTR-klassad furu. Att använda gångbryggor med beständigt material för att för allmänheten tillgängliggöra ett annars ”förbjudet” område ska ses som ett gott exempel och kan utgöra en inspirationskälla.

Noggranna utvärderingar görs förstås med jämna mellanrum för att undersöka om detta experiment verkligen fungerar och att naturmiljön förblir orörd och att besökare förmår att hålla sig till angivna besöksplatser och de övriga regler som är utformade för området.

Fakta om projekt

Byggår: 2017-2018
Beställare: Uppsala kommun
Typ av konstruktion: Tillgänglighetsanpassade gångbroar och rekreationsplatser i en särskilt skyddad naturmiljö som inte tar emot fysiska besök.
Entreprenör/Konstruktör: Uppsala kommun, egen regi
Materialval: NTR-certifierad furu i promenadbryggor samt för sittbänkar och tillgänglighetsanpassade, särskilt utformade viloplatser.

Mer information:

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/friluftsomraden-naturreservat-och-leder/vandringsleder-och-stigar/strandpromenaden-i-vardsatra/
https://via.tt.se/pressmeddelande/invigning-av-vardsatra-strandpromenad?publisherId=3235517&releaseId=3265109

Mer bilder:

Cancel