Strandpromenad i Kungshamn, Sotenäs kommun – tillgänglighet och vackra vyer

2021-08-30 | Träskyddspriset 2021

Utsikten ut över västkustens kobbar och skär är obetalbar från stranderna i Kungshamn. Och orterna längs kusten såsom Gravarne, Bäckevik, Sandbogen, Smögen och Hasselösund andas småskalig livsstil i samklang med stor hänsyn till natur och artrikedom, men bebyggelsemiljön för också tankarna till kulturhistoria, saltvatten och gränslöst vackra vyer. Sotenäs kommun har verkligen också vinnlagt sig om att tillgängliggöra platsen för allehanda besökare och Sotenäsbor. Strandpromenaden får under 2021 en total sträckning på 2,8 kilometer.

Strandpromenaden löper på ett ställe under den 25 meter höga Smögenbron, och trappan brukar kallas ”kommunens effektivaste träningsplats med sina 154 trappsteg”. Västsvensk humor är därmed ett av många positiva omdömen och kännetecken för den unika havsmiljön i Kungshamn i Sotenäs kommun.

Hela projektet skapar en helt ny och väldigt genomtänkt funktionalitet i området. Med breda promenadstråk, gott om utsiktsplatser och med ramper för tillgänglighet.

Nominerad till Träskyddspriset 2021. Foto: Johan Marklund

Namnet Kungshamn nämns för första gången på ett sjökort från tidigt 1600-tal som namn på en ankarplats mellan nuvarande Kungshamn och Smögen. Här har fisket genom historien utgjort en livsnerv fram till våra dagar på 2000-talet. På 1950-talet fanns fortfarande drygt 200 yrkesfiskare verksamma och därtill en ansenlig skara människor som hanterade all fisk som lämnades iland. Idag finns endast ett tiotal fiskebåtar som är verksamma i Kungshamn.

Turism och besöksnäring blir en allt viktigare näringsgren och inkomstkälla i Sotenäs och Kungshamn. Detta fick konsekvenser redan under 1970-talet, då en omfattande ombyggnation av Kungshamns centrum ägde rum. Delar av hamnen fylldes ut, sjöbodar revs och stora hus som idag innehåller affärer uppfördes. Detta tog bort den idylliska känslan med tätt liggande småhus och sjöbodar, som är så typisk för västkustsamhällen.

Av samma skäl är det förstås naturligt och även strategiskt för Sotenäs kommun att se till återkoppla till historien och återskapa något av idyllen på platsen. Det har handlat om att tillgängliggöra strandkanten för en mångfald av aktiviteter. Hållbarhet, tillgänglighet och inkludering har varit några av nyckelorden. Och strandpromenad är verkligen inte heller enbart en ”promenadbrygga”. Här har beretts utrymme för kreativa möten, för en trivsam fikapaus eller bara för att sitta ned och njuta av utsikten och det myllrande fågellivet.

Detaljbild – Strandpromenaden i Kungshamn Nominerad till Träskyddspriset 2021. Foto: Johan Marklund

Emellertid är det inte bara idyll – utan platsen är också hårt utsatt för väder och vind under höst, vinter och tidig vår. Val av hållbart och skyddat trä för en tuff utemiljö har varit a och o när den långa strandpromeden planerades. Den har en genomtänkt utformning för många kategorier av besökare. Noggrannhet i vid tekniska lösningar är baserade på lång erfarenhet av liknande konstruktioner i hamnmiljön. Säkerhetstänkande för att klara mångårig besökstillströmning har varit en viktig utgångspunkt i projektet.

På vissa platser följer strandpromenaden klippväggarna vilket ställt höga krav på robusta konstruktionslösningar och utformningen har skett på ett omsorgsfullt sätt och med hög estetisk kvalitet. Även övriga beställare med anslutning till strandpromenaden har ”inkluderats” i aktivt val av trä för att området ska ha en hög ekologisk och estetisk enhetlighet. Med i den samlade bedömningen finns hållbarhetens alla tre kriterier och områdets attraktivitet för besöksturism i målbilden.

Den unika skärgårdsmiljön på västkusten är förstås känsliga miljöer med höga krav på bevarande och omsorg om den biologiska mångfalden. Därför är den omsorgsfullt och med naturmiljön harmonierande strandpromenaden (och hamnpiren) ett efterföljansvärt exempel som kan tillämpas i liknande miljöer runt om i Sverige.

Fakta om projektet

Byggår: 2016-21, sista etappen jan-maj 2021
Beställare: Sotenäs kommun i samverkan med intressenter vid Kungshamns hamnområde.
Typ av konstruktion: Promenadstråk om totalt 1,6 km, hamnpir, trappor mm.
Arkitekt/Konstruktör: Sotenäs kommun
Entreprenör: Westwood
Materialval: Strandpromenad 1,6 km, hamnpir, aktivitets- och viloplatser i NTR-certifierad furu. Utbyggnad med ytterligare 1,2 kilometer strandpromenad under 2021 pågår.

Mer information:
https://www.kungshamn.nu/se-o-gora/strandpromenaden

Mer bilder:
Cancel