Nätupplagan: 2023-12-06 15:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Årsstämman antar hållbarhetsstrategi

av | 2021 05 25 | Föreningen

Vid årets föreningsstämma antog medlemmarna Träskyddsföreningens Hållbarhetsstrategi och riktar därmed branschens uppmärksamhet mot framtiden och de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Styrelsen och olika arbetsgrupper har arbetat med strategin i snart två år och med sakkunnig ledning från Goodpoint (www.goodpoint.se) har sakinnehållet utvecklats och förankrats i olika workshops. Ni minns säkert Träskyddsdagarna 2019 som hade Hållbarhet som tema och som var startpunkten för detta arbete. Resultatet har sammanställts och presenteras i form av Träskyddsföreningens Hållbarhetsstrategi. Presentationen på hemsidan ger en helhetsbild och en större förståelse för föreningen, branschen och medlemsföretagens åtagande och målsättningar. (Se länk längst ner.)

Hållbarhetsstrategin riktar uppmärksamheten mot fyra fokusområden som bedöms som de viktigaste och där branschen och medlemsföretagen kan göra skillnad och påverka utvecklingen. Fokusområdena länkas till de olika globala målen och ger därmed direkta kopplingar till konkreta och mätbara mål.

De fyra fokusområdena är: 1) Hållbara produkter, 2) Goda arbetsvillkor, 3) Säker och resurseffektiv produktion, 4) Hållbart branschsamarbete

Genom att fokusera, samarbeta och med hårt arbete kommer Träskyddsbranschen bidra till genomförandet av Agenda 2030 och uppfyllandet av de 17 globala målen.

Hållbarhetsstrategin är framtagen för att medlemsföretagen ska kunna använda den i sin verksamhet och så att den kan bli en integrerad del i deras hållbarhetsarbete.

Nu börjar nästa fas i arbetet med att konkretisera mål och planera för att göra en årlig hållbarhetsredovisning för träskyddsbranschen för att mäta de resultat som vi åstadkommer tillsammans och belysa vad vi behöver göra bättre.

“Sextio träskyddsföretag som arbetar med samordnad hållbarhetsfokus kommer ha betydelse och strategin kommer att fungera som en ledstjärna i vår dagliga verksamhet och i de strategiska besluten”, säger Fredrik Westin, VD i Svenska Träskyddsföreningen.

1941 bildades den Svenska Träimpregneringsföreningen, vilket var starten på Svenska Träskyddsföreningen. Den starka fokuseringen på vetenskap, kvalité och miljö tog sin början då Nordiska Träskyddsrådet (NTR) bildades 1969 efter ett initiativ från Nordiska ministerrådet. Syftet var att säkerställa tillgången till viktiga byggresurser för den fortsatta industrialiseringen av Norden.

 

Hållbarhetsarbetet tog fart på allvar under 1990-talet sedan Kemikalieinspektionen utfärdat föreskrifter med restriktioner mot vissa träskyddsmedel. 2002 utarbetades Nordiska Träskyddsrådets Miljöpolicy och Miljömål. Träskyddsföreningen stod som värd för flera välbesökta möten som till exempel “Impregnerat trä i kretsloppet med mera.

 

Efterfrågan på klimatsmart och hållbart byggande ökar hela tiden och trä är ett av våra mest omtyckta och miljömässigt fördelaktiga byggmaterial. Svenska Träskyddsföreningens arbete med skyddat trä ska bidra till att framtidens byggande är hållbart och inte belastar miljö och klimat. Det innebär att vi åtar oss att arbeta med tre stora hållbarhetsutmaningar och hållbarhetsarbetet bedrivs inom fyra fokusområden.

Vill du läsa mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbara arbete klicka här!

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-06
Cancel