Avfallsklassificering av impregnerat virke

av | 2021-04-20, 17:38

Nr U 6440  April 2021

Författare: Richard Lihammar, Dämien Johann Bolinius
På uppdrag av: Svenska Träskyddsföreningen
Rapportnummer U 6440
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2021
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Tel 010-788 65 00 // www.ivl.se
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem


U6440 Avfallsklassificering av impregnerat virke


Cancel