Nätupplagan: 2023-12-01 07:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

BAT/BREF publicerat

av | 2020 12 22 | Standardisering

BREF Bästa tillgängliga tekniker Referensdokument publicerat

Europeiska unionen har offentliggjorde BAT-slutsatserna för ytbehandling med organiska lösningsmedel inklusive konservering av trä och träprodukter med kemikalier i Europeiska unionens officiella tidning som kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2009.

Dessa BAT-slutsatser gäller konservering av trä och träprodukter med kemikalier med en produktionskapacitet som överstiger 75 m3 per dag.

Den direkta länken till den engelska versionen är följande:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG

I början av 2021 kommer WEI i nära samarbete med EWPM att anordna onlinekurser för intresserade medlemmar. Mer information kommer att skickas ut när det är tillgängligt.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel