Nätupplagan: 2023-12-05 12:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Byggkonjunkturen: Hemmasnickrandet fortsätter

av | 2020 10 27 | Marknad

Coronapandemins effekter har ännu inte slagit till fullt ut för byggindustrins vidkommande, men medför ändå stora påfrestningar. För år 2020 stiger bostadsinvesteringarna, vilket i första hand beror på ökade ombyggnationer och investeringar i fritidshus, där det senare förstås är gynnsamt för Träskyddsföretagen.

För 2021 väntas emellertid de totala bostadsinvesteringarna sjunka, till följd av minskad nyproduktion. Hittills har bostadsbyggandet således varit relativt förskonat från coronakrisens inverkan på den makroekonomiska utvecklingen. Detta konstateras i en färsk konjunkturrapport från Byggföretagen.

Hemmasnickrandet väntas fortsätta också 2021

Investeringarna i Fritidshus har ökat med hela 16 procent första halvåret 2020 genom “hemmasnickrandet” uppgång till följd av coronakrisen, vilket kan jämföras med en minskning på 19 procent i fjol. Intresset för att skaffa fritidshus har som bekant också ökat påtagligt liksom att investera och bygga om befintliga fritidshus. Detta intresse bedömer Byggföretagen kommer att kvarstå även under 2021.

De totala bostadsinvesteringarna väntas emellertid falla med 1 procent under 2021, främst till följd av minskat byggande av hyresrätter. Uppförande av småhus har fallit med 30 procent år 2020 jämfört med år 2017, det innebär en prognos om cirka 9000 småhus i år. För tre år sedan påbörjades nästan 13 000 småhus i Sverige.

Nedgången för såväl bostadsrättsbyggande och småhusbyggande hänger samman i första hand med hårdare kreditrestriktioner – amorteringskrav mm. – och en allmän konjunkturavmattning. Sett som andel av den totala bostadsvolymen över tid, så ligger småhus på en anmärkningsvärt låg nivå. Ingen tvekan råder om att den politiska prioriteteringen av hyresbostäder också haft en inverkan.

Träskyddsindustrin kan för även nästkommande år bli ganska bra. Aktiviteten kring landets fritidsboenden kommer sannolikt att vara hög även fortsättningsvis. Det som är oroande i Byggföretagens prognos är villaproduktionens (småhus) svaga utveckling, som snarare tycks vara resultatet av “politiska ingrepp” vilket tillsammans med en sämre ekonomisk konjunktur trycker ned nivån på ett “onödigt sätt”.

Läs hela rapporten på Byggföretagens hemsida:
Byggkonjunkturen 2020:2

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel