Bullerskärm – trafikverkets projekt i Lahäll

2020-08-20 | Goda exempel

Trafikverkets projekt i Lahäll i Täby kommun med klimatsmarta bullerskärmar längs E18 är ett av de större i landet och i Stockholmsregionen. Bullerskärmarna i NTR-trä sträcker sig cirka en mil mellan Danderyds kyrka till avfarten till Arninge.

Bullerskyddet genom Täby kommun är ett uppskattat och bra exempel på användning av skyddat trä. Foto: Trafikverket

Den emellanåt hårt trafikerade E18 norr om Stockholm, som ibland kallas Norrtäljevägen, knyter ihop kommunerna i nordost Vallentuna, Täby och Danderyd och är samtidigt en del av det nationella stamvägnätet som förbinder Oslo med Stockholm och vidare till hamnen i Kapellskär. I takt med att befolkningen i nordostkommunerna växer krävs att kapaciteten i kollektivtrafiken ökar. Behovet av väl fungerande bullerskydd är stort och projektet har burit höga krav på hållbarhet och bygglösningar som smälter väl in i miljön. Resultatet har varit mycket uppskattat såväl av trafikanter som boende.

Den aktuella sträckan längs E18 uppfördes ursprungligen på 1950-talet. Därefter följde förstås en tilltagande trafikutveckling i kombination med ständigt ökande krav på trafiksäkerhet medförde att vägsträckningen uppvisade flera brister ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Då vägen ursprungligen byggdes för vänstertrafik vilket fick följden att flera avfarter är så kallade kilavfarter som saknar ett förberedande avfartskörfält utmed vägen. Till följd av begränsad framkomlighet och otillräckliga avfartsramper har tidigare andelen så kallade “upphinnandeolyckor” stor. Detta har till viss del åtgärdats genom förbättringsprojekt de senaste åren, och där också uppförande av moderna bullerskydd ingått.

Bullerskärmar kan med fördel utformas i skyddat trä, eftersom materialet är lätt, starkt och formbart. Möjligheten till variation är viktigt då den annars finns risk för enformighet och trafikanter uppfattar det som “att köra i en korridor”. För att inte inverka negativt på trafiksäkerheten bör därför långa bullerskärmar varieras i utseende och avstånd till vägen.

Det är också synnerligen viktigt med val av material, detaljutformning och färgval för det helhetsintryck som bullerskärmen ger. Den har också två sidor, vilket är viktigt att komma ihåg; en för trafikanter och en för boende. Lahällsprojektet i Täby har varit uppskattat av såväl trafikanter och de boende, visar flera undersökningar och valet av skyddat trä i konstruktionen har starkt bidragit till det starka helhetsintrycket och genomtänkt hållbarhet.

Fakta om projektet

Byggår: 2016-17

Beställare: Trafikverket

Leverantör: Martinsons Byggsystem AB

Material: Tryckimpregnerat i NTR-klassat

Mer information
http://www.gnf.eu/uppdrag/lahall-taby/
https://www.mitti.se//nytt-bullerplank-byggs-utmed-e18/

 

Mer bilder

Cancel