Jälundsbron – varsam rekonstruktion i Gnesta

2020-07-01 | Träskyddspriset 2020

Jälundsbron mitt i vackra Sörmland har genomgått en varsam rekonstruktion.

År 1858 stod den 127 meter långa träbron på plats. Den klassiska och i trakten mycket populära bron används för bil-, gång- och cykeltrafik för färd till Hyltingeö via väg 848.  Jälundsbron har omsorgsfullt rekonstruerats i regi Trafikverket under 2019-20. I drygt 150 år har bron transporterat boende och besökare ut till Hyltingeö söder om Stjärnhov, och den natursköna platsen finns strax väster om Gnesta.

Lite drygt hundra fordon – därutöver en hel del gång- och cykeltrafik – använder bron varje dag. För de som bor på Hyltingeö och ska österut på väg 57 blev det under restaureringsperioden en omväg på ett par kilometer.

Den första bron på platsen från 1858 med stöd av timrade stenkistor och trästockar som brobanekonstruktion. Vid en ombyggnad i mitten av 1950-talet fick bron sitt nuvarande utseende med bärverk av stålbalkar, men med bibehållen träfarbana och träräcken.

Foto: Trafikverket

Bakgrunden till rekonstruktionen var att Jälundsbron med sina tidstypiska träräcken hade varit i undermåligt skick under något decennium. År 2016 stängdes bron för tung trafik. Som en följd av åldern på bron, dess svaga skick och låga bärförmåga genomförde Trafikverket därefter en noggrann undersökning av skadorna på bron.

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att riva delar av bron, för att i nästa fas bygga om och rekonstruera bron. På så vis har Trafikverket, bevarat dess kulturhistoriska värde och ersatt räcken och körbana i klimatsmarta, hållbara och moderna konstruktioner i impregnerat trä. Under våren 2020 öppnades bron på nytt.

Det centrala inslaget i brons unika kulturhistoriska värde är kopplade till upplevelsen av bron och broplatsen. Trafikverket har därför tillsammans med kulturmiljöexperter i största möjliga mån tillgodosett de grundvärden som styr upplevelsen Den 127 meter långa bron har försetts med träbrobana, bredden är i stort sett lika den befintliga bron och placeringen är densamma som idag. Därtill ligger bron ganska tätt över vattenlinjen precis som tidigare. Besökare med båt ser emellertid de moderna brostöden och att träkistorna från 1800-talet inte är rekonstruerade.

Med Trafikverkets föresatser om att bevara kulturhistoriska värden, men även använda moderna träkonstruktioner för hållbarhet och minimal klimatpåverkan. Därmed är den nya versionen av Jälundsbron ett utmärkt exempel på modern användning av skyddat och hållbart trä i utemiljön.

Fakta om Jälundsbron

Byggår: 1858, ombyggnad 1950-tal, rekonstrution 2019-2020.

Beställare: Trafikverket

Entreprenör: Skanska

Typ av konstruktion: Brons längd är 127 meter, med bärande delar i stål, farbana och räcken i tryckimpregnerad furu, klass A

Mer information:

Mer foton

 

Cancel