Nätupplagan: 2023-12-06 14:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Forskning visar: Impregnerad furu i topp

av | 2020 04 03 | Föreningen, Marknad

Pressmeddelande
Stockholm 2020-04-03

Svenskt NTR-klassat impregnerat trä står sig bra jämfört med likvärdiga produkter. Det gäller såväl fysisk som estetisk hållbarhet. Det visar en undersökning som Träskyddsinstitutet nyligen lät publicera.

– Resultatet bör väcka intresse hos alla som föreskriver och beställer trä som till exempel upphandlare. Det borde även väcka intresse hos konsumenter. Det finns pengar att spara genom att göra rätt långsiktiga val, säger Fredrik Westin, vd på branschorganet Träskyddsföreningen.

Vid Sibbarps badplats strax norr om Öresundsbron utanför Malmö, där det ofta blåser rejält och emellanåt regnar horisontellt, har Malmö gatukontor i samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden, genomfört en fältstudie av hur trallvirke i olika material och fabrikat på två bryggor står sig över tid. Två bryggor med dessa material installerades 2013, och 2019 har resultaten utvärderats. NTR-märkt impregnerat trä står sig mycket bra.

Jöran Jermer, tidigare sektionschef vid RISE, och numera oberoende konsult och ansvarig för den senaste inspektionen konstaterar att det börjat utkristallisera sig vilka material som är direkt olämpliga eller tveksamma att använda i utomhuskonstruktioner som bryggor, gångdäck och altaner.

– Det handlar dels om material som ger upphov till sprickbildningar och där utstickande flisor kan ge skador på bara fötter, dels om material som uppvisat tidiga rötskador.
Fredrik Westin noterar att NTR-klassificerat impregnerat trä ligger i toppskiktet bland de jämförda trämaterialens beständighet.

– Det är ett viktigt resultat utifrån både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Träprodukter som stöds av oberoende kontroller vinner i längden. Det är resursslöseri med skattepengar och privata plånböcker att bortse från dessa fakta.

För mer information:
Fredrik Westin, vd Träskyddsföreningen, tfn: 070-418 49 59
Jöran Jermer, sakkunnig inom träskydd, tfn: 070-510 29 17

Läs hela rapporten

STI Medlande 188, Malmö bryggor 2020.pdf

Faktaruta


Detta visar den 4:e rapporten i den pågående studien:

Studien exponerar olika trä-, plast- och kompositmaterial sedan 2013 vid två bryggor vid Sibbarps badplats i Malmö strax norr om Öresundsbron.

  • Studien har pågått 77 månader vilket endast är en mindre del av den förväntade livslängden hos de exponerade materialen. Försöken är planerade att fortsätta i många år till.
  • Rötskador har efter 77 månader observerats på samtliga plankor impregnerade med Organowood. Huruvida rötskadorna beror på dålig impregnering med undermålig inträngning och/eller upptagning av kiselprodukt eller på dålig rötskyddseffekt eller på en kombination av de båda har inte med säkerhet kunnat fastställas.
  • Rötskador har även observerats på plankor av Sioo-behandlad gotländsk furukärnved, där angrepp uppkommit i kvarsittande splintved. Fläckvisa rötangrepp förekommer på robinia och ek.
  • Ek har eroderats förhållandevis kraftigt och även robinia har visat sig särskilt utsatta för ogynnsam sprickbildning. Samtliga trämaterial med rillad yta har också utsatts för viss sprickbildning i rillorna. För bryggor, gångdäck och altaner, där folk ofta vistas barfota avråds därför för användning av material, inklusive rillat, som ger upphov till stor sprickbildning.
  • Begynnande rötangrepp rund skruvskallar observerades efter ca 40 månader i jättetuja (Western red cedar) och roble.

 

Material som ingår i studien

  • I studien har ingått 19 olika trä-, plast- och kompositmaterial.

Om

  • Svenska Träskyddsföreningen är branschföreningen för företag som tillverkar och utvecklar trävaror med förbättrad beständighet vilket gör att trävaror kan användas utomhus och i utsatta lägen. Beständigt trä används tex när man bygger altaner, trappor, staket och bryggor och många andra utemiljöer. Trä används även i många viktiga samhällsfunktioner som tex bullerskärmar, broar, ledningsstolpar och järnvägsslipers. Vi är idag cirka 60 medlemsföretag, främst belägna i landsbygdsregioner.
  • Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har utarbetat en branschstandard för träskyddsklasser som ansluter till den europeiska standarden för att rangordna och bedöma träprodukters beständighet och deras behandling eller modifiering.
  • NTR-systemet är ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet som åtnjuter mycket högt internationellt anseende.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-06
Cancel