Nätupplagan: 2023-12-06 15:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Vad BAT innebär för Träskyddsföretagen

av | 2020 02 10 | Standardisering

BAT conclusions – vad innebär de för träimpregneringsindustrin?

Inom ramen för EUs industriutsläppsdirektiv pågår ett arbete med att införa ”bästa möjliga tekniker” (BAT) i träskyddsbranschen. Ett slutligt förslag föreligger nu för godkännande och i nedanstående tabell sammanfattas kraven med referens till aktuell BAT. I kolumnen längst till höger redovisas en bedömning på i vilken utsträckning de kommande kraven på BAT kommer att påverka svensk impregneringsindustri. Bedömningen baseras på status i november 2019 och är gjord av Jöran Jermer.

Krav nr BAT nr Vad innebär
kravet?
Hur berörs
impregnerings-
industrin?

Miljöledningssystem

1

 

30

 

Företagen ska ett miljöledningssystem för bättre miljöanpassning

 

För företag som redan har ett miljöledningssystem, t ex enl ISO 14000, innebär detta inget större problem, men anpassning till specifika krav måste ske.

För företag som inte har ett miljö-ledningssystem rekommenderas att de snarast inför ett sådant som åtminstone är anpassat till kraven i BAT 1 och BAT 30.

 

Byt ut farliga ämnen

2

 

31-32

 

Vattenbaserade träskyddsmedel ska användas för att reducera emissioner av PAH/lösningsmedel, och dessutom ska mindre farliga alternativ användas där så är möjligt.

 

Kravet innebär inga särskilda problem.

 

Betr mindre farliga alternativ så handlar det om att välja bland de produkter som är godkända enligt BPR. Möjligheterna är således begränsade.

 

Utnyttja resurser effektivt för att minska miljöpåverkan

3

 

33

 

Tekniska åtgärder som bla….

-använda en effektiv impregneringsprocess

-anpassa mängden träskyddsmedel på ett optimalt sätt för resp användningsområde

-sammanställa massbalans avseende lösningsmedelsanvändning

-se till att virket som ska behandlas har rätt fuktkvot

…. ska tillämpas.

 

Kravet bedöms inte innebära särskilda problem.

 

Företag som använder lösningsmedelsbaserade träskyddsmedel får dock se över hur massbalansen ställs samman.

Leverans, lagring och hantering av kemikalier

4

 

34

 

Kravet handlar om att minska emissioner i samband med hantering av impregneringskemikalier, t ex

-återföring av ångor av lösningsmedel och kreosot i samband med lossning av tankbil

-undvika onödiga förluster av lösningsmedel och kreosot genom förångning från lagringstank

-vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i samband med leverans av träskyddskemikalier samt ha säkra lossningsplatser

 

För flertalet anläggningar bör detta inte ställa till några större problem, men åtgärder kan behövas.

 

Konditionering av virket före och efter impregnering

5

 

35

 

Kravet handlar om åtgärder som bl a

-ströning av paket

-luta paketen i tryckkärlet

-tiltning av hela tryckkärlet (nya anläggningar)

-packa tryckkärlet på så sätt att ”vätskefällor” undviks

 

Bör inte vara något problem.

 

Processen för applicering av träskyddskemikalier

6

 

36-37

 

Krav på doppningsanläggningar att de ska vara försedda med dubbla väggar och placerade på säkert utrymme med läckagevarnare.

 

Anläggningar för sprayning av träskyddsmedelslösning ska vara inneslutna så att överskottsvätska och aerosoler kan återvinnas.

Av begränsat intresse för Sverige.

 

 

 

 

Sådana anläggningar finns inom fönsterindustrin. Här kan finnas ett behov av översyn hur pass väl man lever upp till kraven idag.

 

Krav nr BAT nr Vad innebär kravet? Hur berörs impregneringsindustrin?
7

 

38-39

 

För att förhindra eller minska emissioner av träskyddsmedel från tryckimpregneringsprocesser ska anläggningen vara försedd med:

-säkra system för lucköppning

-utrustning för omhändertagande av emissioner från vakuumpumpar

-utrustning för att minska emissioner till luft när tryckkärlet öppnas

-varvtalsreglering av pumpar

Vidare ska eftervakuum tillämpas för att minska överskott av träskyddsmedelslösning på virkesytan

 

Torde inte innebära några särskilda problem.

 

 

Konditionering och mellanlagring

8

 

40

 

För att förhindra eller reducera förorening av mark och grundvatten i samband med mellanlagring av nyimpregnerat virke ska virket tillåtas droppa av tillräckligt länge på en invallad dropplatta så att det anses dropptorrt innan det flyttas till lager.

 

Torde inte innebära några särskilda problem.

 

Avfallshantering

9

 

41-42

 

För att reducera avfallsmängden som måste skickas för behandling ska följande tillämpas:

-tillse att virket är fritt från sågspån, skräp  m m före behandling

-oljor och vaxer som används ska återvinnas

-träskyddskemikalier ska helst levereras i bulk för att mängden förpackningar ska minskas

-returnerbara containrar/kärl för träskyddskemikalier ska användas

 

Avfall ska förvaras i särskilda kärl eller på invallat område under tak skyddat från väder och vind.

 

Torde inte innebära några problem för flertalet anläggningar.

 

Mätningar av emissioner

10

 

43-45

 

Föroreningar i avfallsvatten och ytvatten som möjligen kan vara förorenat ska analyseras med avseende på bl a biocider, Cu, lösningsmedel, PAH före utsläpp till recipient.

 

Föroreningar i grundvattnet ska analyseras med avseende på bl a biocider, Cu, Cr, As, lösningsmedel, PAH minst var sjätte månad. Intervallet kan utökas till vart annat år, om föroreningsnivån har visat sig tillräckligt stabil över en period på fyra år.

 

Emissioner i rökgaser och gasformiga utsläpp ska analyseras minst en gång per år med avseende på TVOC, PAHer, NOx och CO.

 

Europeiska standarder EN ska användas i första hand, men andra standarder, t ex ISO kan användas.

 

Samtliga berörda företag bör se över hur de ska leva upp till kravet. Kan innebära vissa problem för några.

 

 

 

 

Krav på detta finns i någon form på flera företag redan idag.

Emissioner till mark och grundvatten

11

 

46

 

För att förhindra eller minska emissioner till mark och grundvatten ska en rad olika förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra t ex att spill, läckage och olycks-relaterade utsläpp når mark och grundvatten. Vidare ska åtgärder vidtas för att förhindra spridning av impregneringskemikalier till områden/ytor som normalt inte ska komma i kontakt med dessa kemikalier. Truckar ska t ex inte kunna köra upp på avrinningsytor, gallerdurkar ska användas för gångvägar inom anläggningen.

 

För flertalet anläggningar innebär kravet inga oöverstigliga problem, men åtgärder i varierande grad kan behövas.

 

Emissioner till vatten samt behandling av spillvatten

12

 

47-48

 

För att förhindra, eller där det inte är möjligt, minska föroreningar till vatten samt för att minska vattenåtgången, ska bl a följande tillses:

-förorening av regn- och ytvatten ska förhindras

-förorenat ytvatten ska helst användas för tillblandning av impregneringslösning; får ej släppas ut till recipient förrän nödvändiga åtgärder vidtagits som tex analys och rening

-ytvatten och spillvatten som inte kan återvinnas eller renas  ska tas om hand som farligt avfall.

-kondensat från kreosotimpreg-nering ska samlas upp och antingen behandlas med ett aktivt kolfilter eller tas om hand som farligt avfall

 

Kravet bör studeras noga av samtliga anläggningar för att se vilka åtgärder som måste vidtas.

 

Relativt omfattande åtgärder kan krävas på sina håll.

Emissioner till luft

12

 

49-52

 

Kravet handlar i stort om att på olika sätt reducera utsläppen av VOC respektive kreosot till luften.

Anläggningarna skall utformas så att utsläpp i möjligaste mån inte når omgivande luft utan att de kan tas om hand genom olika åtgärder på plats. För kreosot specificeras flera olika metoder.

När det gäller kreosot skall Typ C kreosot i första hand användas.

Utsläppsgränsvärden avseende

TVOC, PAHer, NOx och CO införs.

 

Kravet gäller ett begränsat antal företag som impregnerar med lösningsmedels-baserade preparat eller kreosot.

 

Det är i dagsläget svårt att bedöma omfattningen av åtgärder som krävs för att leva upp till kravet. Åtgärderna är delvis olika för kreosotanläggningar och fönsterfabriker.

 

Det är emellertid nödvändigt att berörda företag snarast sätter sig in i det detaljerade delkraven och börjar vidta åtgärder.

Buller

13

 

53

 

Buller ska förhindras, eller där så inte är möjligt, reduceras genom att se över bullerkällor i samband med lagring och hantering av råmaterial samt virkestorkning.

 

Torde inte innebära några större problem att leva upp till.

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-06
Cancel