Nätupplagan: 2024-07-25 17:05

En profil inom träskydd har lämnat oss

av | 2020 02 10 | Föreningen

Ingvar Johansson eller Torparn (uppvuxen på gården Torpa 1:8, nära Arentorp i Skaraborg), som vi gärna kallade honom, gick bort i mitten av januari 71 år gammal. Han var en profil såväl inom SP (nu RISE) som träimpregneringsindustrin. Han ägnade största delen av sin yrkeskarriär, över 30 år, åt träskydd och blev lite av Mr Träskydd. Man minns honom kanske framför allt för att han organiserade och byggde upp den svenska kvalitetskontrollen och certifieringen av impregnerat trä, baserad på regler från Nordiska Träskyddsrådet. Praktiskt taget hela den svenska träimpregneringsindustrin anslöt sig till systemet.

Ingvar anställdes vid Statens Provningsanstalts rörprovningslaboratorium i Göteborg 1975. 1980 lämnade han anställningen i Göteborg för en anställning vid Riksprovplatsen för trämaterial och träkonstruktioner på SP i Borås. Han fick där ta över ansvaret för den ett år tidigare etablerade tillverkningskontrollen av impregnerat trä, baserad på ett regelverk om klassificering av impregnerat trä som utarbetats av Nordiska Träskyddsrådet NTR. Han besökte den snabbt växande skaran av impregneringsföretag som anslöt sig till kontrollen och tog ut prover för analys. På så sätt skaffade han sig en imponerade kunskap och blev lite av en problemlösare åt industrin.

Men Ingvar ville mer. Förutom sitt starka engagemang i kontrollen, så ville Ingvar bidra till utbildning och kunskapsspridning på träskyddsområdet. Han tog 1994 initiativ till ett informationsblad för träimpregneringsindustrin, ”Träskyddsnytt”, och till ”Temadagar Träskydd”, ett årligen återkommande forum för information om branschaktuella frågor, erfarenhetsutbyte och nätverkande för verksamma inom träimpregneringsindustrin och för andra med intresse för träskydd. Svenska Träskyddsföreningen blev efter några år medarrangör för temadagarna. Dessutom medverkade Ingvar som uppskattad lärare på Svenska Träskyddsinstitutets ”Impregneringsmästarkurs” och anlitades ofta som föreläsare i samband med aktiviteter anordnade såväl av industri som olika organisationer.

En tilltagande import av impregnerade produkter, som inte var klassificerade enligt Nordiska Träskyddsrådets system, oroade Ingvar. Graverande kvalitetsbrister hade avslöjats i samband med en större studie under 2005 rörande kvaliteten på importerat, impregnerat trä i byggvaruhandeln. Ingvar tyckte då det var hög tid att informera svenska folket om vikten av att välja NTR-klassificerade produkter. Han ringde därför SVT och redaktionen på programmet PLUS och förklarade situationen. Detta ledde till att Ingvar fick medverka i ett inslag i PLUS på våren 2006 och reda ut begreppen om kvaliteten på impregnerat trä. Inslaget fick mycket stort genomslag och bidrog säkert, tillsammans med rapporten från kvalitetsstudien, till att flera utländska impregneringsföretag som exporterade till Sverige kom att ansluta sig till kontrollen.
Ingvar tog 1995 också initiativ till att anlägga ett försöksfält på SPs område i Borås för att studera beständigheten hos trä som impregnerats med olika kopparbaserade träskyddsmedel, som då nyligen gjort entré i större skala på marknaden. Fältet, som invigdes 1996, har fått stor betydelse för SPs och RISE beständighetsprovningar av olika trämaterial i såväl forsknings- som kommersiellt syfte.

Ingvar var svensk representant i Nordiska Träskyddsrådets tekniska kommitté, som bland annat arbetar med effektivitetsgodkännande av träskyddsmedel, först som suppleant 1989-2000 och därefter som ordinarie ledamot 2001-2009. Vidare var Ingvar delaktig i tillkomsten av SPs första s k samrådsgrupp 1980, nämligen den på träskyddsområdet.

Sorgligt nog fick Ingvar inte många år som ”glad pensionär”. Bara något år efter att han gått i pension drabbades han av sjukdom som med tiden dramatiskt försämrade hans hälsa, och till slut gav kroppen upp.
Han var mycket uppskattad av arbetskamrater och inte minst bland alla medarbetare i träimpregneringsindustrin, som han kom i kontakt med under sina resor i drygt 30 år som kvalitetskontrollant. Vi minns hans stora engagemang för träskydd, hans glada humör och en aldrig sinande ström av ”historier” och anekdoter. Vi saknar honom mycket idag, och tankarna går till hans mamma Ingrid samt dotter Annelie med familj.

Carl-Johan Johansson och Jöran Jermer, f d chef respektive f d sektionschef SP Trätek
Ulrik Lindgren och Mikael Westin, styrelseordförande respektive f d VD Svenska Träskyddsföreningen

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel